Categorieën
Blogpost

Jakob en Laban sluiten een overeenkomst — Genesis 31

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begonnen.

Gene­sis 31

Laban geeft de zoek­tocht naar zijn goden­beeld­jes op nadat hij als laat­ste ook in de tent van zijn doch­ter Rachel niets heeft kun­nen vin­den. Het is voor Jakob aan­lei­ding om Laban te ver­wij­ten waar­om hij na al die jaren van trou­we dienst (‘veer­tien jaar heb ik voor u gewerkt om uw twee doch­ters, en zes jaar om uw vee’) nog steeds door Laban niet ver­trouwd wordt. Hij daagt Laban uit met bewij­zen te komen die gebruikt kun­nen wor­den om te zien wie van hen bei­den in zijn recht staat. Hun bei­der ver­wan­ten die aan­we­zig zijn zou­den deze ‘recht­spraak’ kun­nen uit­voe­ren. Zover komt het ech­ter niet. Laban stelt het slui­ten van een over­een­komst voor. Iets wat in Gene­sis tot nu toe regel­ma­tig voor­komt, en het ver­moe­den doet rij­zen dat een hoop ver­ha­len op dezelf­de gebeur­te­nis zijn gebaseerd.

Er wor­den ste­nen ver­za­meld en op een hoop gelegd. Een­tje werd recht­op gezet om als gedenk­steen te die­nen. Bij hun bei­der goden zwe­ren ze elkaar niet meer las­tig te vallen:

‘Deze steen­hoop’, ver­volg­de Laban, ‘en deze gedenk­steen die ik hier heb neer­ge­zet, zijn alle twee getui­ge van de afspraak dat ik niet met kwa­de bedoe­lin­gen voor­bij deze steen­hoop naar jou zal komen, en jij niet naar mij. De God van Abra­ham en de God van Nachor, die ook de God van hun vader was, zal beoor­de­len wie van ons bei­den in zijn recht staat.’

Gene­sis 31, 48–54
[Bron onbe­kend]

De plek waar ze deze afspraak maak­ten is onder ver­schil­len­de namen bekend. ‘Laban noem­de de steen­hoop in zijn taal Jegar-Saha­du­ta, Jakob noem­de hem Gal-Ed’. Er wordt ook nog de naam Mis­pa ver­meld, wat schijn­baar een rela­tie heeft met het drei­ge­ment van Laban rich­ting Jakob indien die het zou wagen de doch­ters van Laban en hun kin­de­ren niet goed te behandelen. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *