Extra vakantiedag

De vrij­dag na Hemel­vaarts­dag is zoals gewoon­lijk een ver­plich­te vakan­tie­dag bij ons op kan­toor. Een extra dag om in de tuin te wer­ken. En geschikt om de laat­ste afle­ve­ring van de pod­cast Revo­lu­si te beluisteren. 

Begin decem­ber 1947 gaat het Ame­ri­kaan­se mari­ne­schip uss Ren­vil­le in de baai van Jak­ar­ta voor anker. De Ame­ri­ka­nen zijn aan zet in opdracht van de Ver­e­nig­de Naties! Kan het akkoord van Ling­ga­ja­ti nieuw leven wor­den inge­bla­zen? Dat is de vraag.

Hier­na besluit ik toch maar om het gelijk­na­mi­ge boek te bestel­len. Ik heb gemerkt dat mijn ken­nis van dit gedeel­te van onze geschie­de­nis nog wel wat bij­ge­spij­kerd kan wor­den, en als het boek net zo infor­ma­tief en onder­hou­dend is als de pod­cast komt het wel goed.

Voor mijn stu­die cul­tuur­ge­schie­de­nis was ik in de vroe­ge och­tend al begon­nen met een rea­der­tekst over de brief­cul­tuur in de Gou­den Eeuw. De tekst con­cen­treer­de zich op brie­ven die bestemd waren voor Neder­lan­ders over­zee in de kolo­ni­a­le gebie­den. Die wer­den nor­maal gespro­ken mee­ge­ge­ven met de sche­pen die over en weer voe­ren. Regel­ma­tig werd zo’n schip gekaapt door de Engel­sen en zodoen­de zijn veel brie­ven niet aan­ge­ko­men maar opge­sla­gen in Engel­se archie­ven waar ze nu dank­baar onder­werp van stu­die zijn. In de rea­der­tekst wordt onder ande­re inge­gaan op hand­schrift­ana­ly­se, briefin­de­ling, tek­st­in­houd, en de soci­a­le con­text van de brief­schrij­ver. Erg inte­res­san­te materie.