Eindopdracht Inleiding cultuurgeschiedenis 2

Deze week werd de his­to­ri­sche bron en het arti­kel beschik­baar gemaakt voor de eind­op­dracht Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 2. Het arti­kel is van Judith Poll­mann en heeft als titel ‘Met groot­va­ders bloed beze­geld. Over reli­gie en her­in­ne­rings­cul­tuur in de zeven­tien­de-eeuw­se Neder­lan­den’. De bron is een lied­tekst over het beleg en ont­zet van Lei­den (okto­ber 1573 tot okto­ber 1574), geschre­ven door Jan van Hout, de toen­ma­li­ge stads­se­cre­ta­ris van Leiden. 

We heb­ben twee weken de tijd om een ana­ly­se-dos­sier te schrij­ven. Voor het arti­kel is het de bedoe­ling dat we ons rich­ten op de vol­gen­de onderdelen: 

 • Kern­ci­taat: Geef het citaat dat zo kern­ach­tig moge­lijk de doel­stel­ling van de auteur of de strek­king van het betoog weer­geeft. Ver­meld tus­sen haak­jes de pagi­na waar het kern­ci­taat zich bevindt.
 • Argu­ment: Geef in cir­ca een half A4 de gro­te lijn van het betoog weer. Vraag u af wat de auteur met haar of zijn tekst wil bewe­ren, en laat zien hoe zij of hij dat doet (u maakt dus geen samen­vat­ting van de tekst). 
 • Vra­gen: For­mu­leer exact drie vra­gen die het gele­ze­ne bij u oproe­pen. Bedenk dat u een aca­de­mi­sche stu­die volgt; de vra­gen die­nen dus rele­vant te zijn en te getui­gen van inzicht in de stof.
 • Ver­band: Geef aan hoe de gea­na­ly­seer­de tekst ver­band houdt met de ande­re tek­sten bin­nen het the­ma: het hand­boek van Prak en de rea­der. Het is ook goed moge­lijk dat er ver­ban­den zijn te leg­gen met ande­re hoofd­stuk­ken van Prak of ande­re readerteksten.

Dit wordt ook wel een KAVV-ana­ly­se genoemd.

Bij de his­to­ri­sche bron gaat de aan­dacht voor­al naar:

 • Soort bron: Bear­gu­men­teer in vol­zin­nen met wat voor soort bron u te maken heeft. U gaat in op 
  • Cate­go­rie (bij­voor­beeld geschre­ven, visu­eel, mate­ri­eel overblijfsel);
  • Inten­tie (bewust, onbe­wust). Is de tekst of de afbeel­ding gemaakt met de uit­druk­ke­lij­ke bedoe­ling om ver­slag te doen van het ver­le­den, of juist niet?
 • Com­mu­ni­ca­tie­ve con­text: Om de sta­tus van de bron zelf dui­de­lijk te krij­gen, beant­woordt u in lopen­de zin­nen (dus niet punts­ge­wijs) de vol­gen­de vragen:
  • Wie is eigen­lijk de auteur/maker van de bron?
  • Wan­neer werd de bron gemaakt en waar was dat?
  • Voor wie was de bron bestemd?
  • Wel­ke bedoe­ling had de maker van de bron?
 • Posi­tie van de infor­mant: Maak dui­de­lijk of de maker van de bron – dege­ne die de infor­ma­tie geeft – zelf oog­ge­tui­ge is geweest van het­geen waar­over de bron han­delt, of dat de maker de infor­ma­tie uit twee­de hand heeft.
 • His­to­ri­sche con­text van de bron: His­to­ri­ci moe­ten er steeds op bedacht zijn dat zij vol­doen­de ach­ter­grond­in­for­ma­tie ver­ga­ren om bron­nen uit het ver­le­den goed te kun­nen inter­pre­te­ren. De his­to­ri­sche bron voor het ana­ly­se­dos­sier houdt ver­band met het cur­sus­ma­te­ri­aal dat reeds in uw bezit is, als­me­de met het aan­vul­len­de arti­kel dat is uit­ge­deeld voor de KAVV-ana­ly­se. U plaatst de bron op twee manie­ren in een his­to­ri­sche context:
  • Breng eerst de bron in ver­band met het cur­sus­ma­te­ri­aal (Prak en/of de rea­der­tek­sten) én met het arti­kel dat u ont­van­gen hebt voor de KAVV-analyse.
  • Noem ver­vol­gens punts­ge­wijs drie onder­wer­pen waar­over u meer lite­ra­tuur zou zoe­ken om deze bron van de beno­dig­de his­to­ri­sche con­text te voorzien.
Jan van Hout (1542–1609). Koper­gra­vu­re (1608) door W. Swa­nen­burch (1580–1612)

Het is nu zater­dag­avond en het groot­ste deel van deze tro­pi­sche dag heb ik besteed aan het gron­dig lezen van de twee tek­sten en gepro­beer­de de ver­ban­den te leg­gen naar het cur­sus­ma­te­ri­aal als­ook ach­ter­grond­in­for­ma­tie te zoe­ken bij de his­to­ri­sche bron (wie is Jan van Hout en wat was zijn rol tij­dens het beleg en ont­zet van Lei­den). Mor­gen­och­tend ga ik ver­der met mijn onder­zoek en zal pro­be­ren om een eer­ste opzet te schrij­ven voor het dos­sier. Met mijn vori­ge poging ben ik daar te laat mee begon­nen en liep toen tegen een paar vra­gen en hia­ten aan die ik niet meer voor de gestel­de dead­line wist op te los­sen. Dat moet ik deze keer zien te voorkomen.


Geef een antwoord