Tentamen Inleiding filosofie 2

Nadat ik vori­ge week woens­dag pre­cies op tijd de schrijf­op­dracht inge­le­verd had voor Inlei­ding cul­tuur­ge­schie­de­nis 2, kon ik met­een ver­der met de stu­die want voor van­avond stond het ten­ta­men gepland voor Inlei­ding filo­so­fie 2. Ondanks dat mijn stu­die­sche­ma de afge­lo­pen weken flink in de war was gegooid door werk­ge­re­la­teer­de zaken had eer­der van­daag best een goed gevoel en dacht ik dat ik vol­doen­de klaar voor was. Dat gevoel sloeg al snel om in een lich­te wan­hoop toen ik klok­slag 19 uur deze avond de vra­gen zag. Het waren er slechts vier, waar­van de helft ook nog eens over het­zelf­de onder­werp ging. Niet echt repre­sen­ta­tief voor de hoe­veel­heid leer­stof die we door had­den moe­ten spit­ten. En natuur­lijk ook nog eens die onder­wer­pen waar ik me min­der com­for­ta­bel bij voel­de. Van­zelf­spre­kend heb ik gepro­beerd bij elke vraag zo goed moge­lijk een ant­woord te for­mu­le­ren, maar ik ben bang dat het deze keer een her­kan­sing gaat worden. 


Geef een antwoord