Americana

Het mate­ri­aal voor de cur­sus Ame­ri­ca­na is deze week gear­ri­veerd. Een rea­der en natuur­lijk toe­gang tot de onli­ne leer­om­ge­ving. De vol­le­di­ge titel van de cur­sus is trou­wens Ame­ri­ca­na. Euro­pe­se reflec­ties op Ame­ri­ka na 1900. 

In afwach­ting van de uit­slag voor Inlei­ding filo­so­fie 2 — waar­voor ik geen vol­doen­de ver­wacht — heb ik me inge­schre­ven voor Ame­ri­ca en Aca­de­misch schrij­ven. Het zijn de laat­ste cur­sus­sen die ik moet afron­den voor de pro­pe­deu­se oude stijl Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen. Hope­lijk gaat me dit luk­ken (inclu­sief een even­tu­eel her­ten­ta­men Inlei­ding filo­so­fie 2) in het hui­dig kalen­der jaar. Dat zou bete­ke­nen dat ik er dan pre­cies drie jaar over gedaan zou heb­ben. Naast een vol­le­di­ge baan met een gemid­del­de tijds­be­ste­ding van 50 uur per week vind ik dat een accep­ta­bel studietempo.

De cur­sus Ame­ri­ca­na is als volgt opgebouwd:

 • Inlei­ding
 • The­ma 1 – Anti-ame­ri­ka­nis­me in het inter­bel­lum. 
  Filo­so­fen en schrij­vers als cri­ti­ci van de Ame­ri­kaan­se cultuur
 • The­ma 2 – You too can be like us! 
  Ame­ri­ka­beel­den in de Wederopbouw
 • The­ma 3 – Near to nothing­ness. 
  De Rot­h­ko-kapel in Houston
 • The­ma 4 – Ame­ri­ka­no­fi­lie en post­mo­der­nis­me-light. 
  Het Ame­ri­ka­beeld van Neder­land­se schrij­vers sinds de jaren zes­tig van de twin­tig­ste eeuw
 • The­ma 5 – Niet Ame­ri­ka, maar Dis­ney­land first! 
  De Dis­neyi­za­ti­on van de wereld en dus ook van Nederland

Van­daag ben ik begon­nen met de inlei­ding. Naast wat alge­me­ne infor­ma­tie in de leer­om­ge­ving op de OU site, vormt een rea­der­tekst geschre­ven door Frank Inklaar het hoofd­be­stan­deel. Ik heb de tekst een keer door­ge­scand en daar­na een keer aan­dach­tig door­ge­le­zen. Mor­gen ga ik er een samen­vat­ting van maken. Geen KAVV-ana­ly­se, maar gewoon, een uittreksel.