Een interne verhuizing

Een inter­ne ver­hui­zing die gepland stond voor ergens in okto­ber is naar voren gehaald. Een gedeel­te vond van­daag al plaats. Ook ik was aan de beurt. Mijn nieu­we werk­plek is nog steeds op de bega­ne grond en geluk­kig aan de bui­ten­ring (een kamer aan de raam­kant van de gang). Alleen iets smal­ler en een stuk­je kor­ter. Nu ik nie­mand meer in Ede heb die aan mij rap­por­teert is dat ech­ter geen pro­bleem. Ik heb vol­doen­de ruimte.

Het uit­zicht is op de N224 waar het ver­keer tij­dens de vakan­tie­pe­ri­o­de niet zo druk is. Er komen ook wei­nig fiet­ser voor­bij zo heb ik gemerkt nadat ik me geïn­stal­leerd had. Voor­lo­pig blijf ik een tijd­je in deze opstel­ling wer­ken voor­dat ik een aan­tal spul­len defi­ni­tief ophang of beves­tig. De licht­in­val is in ieder geval gun­stig. In de och­tend schijnt de zon een klein beet­je van rechts naar bin­nen, maar de rest van de dag valt er geen direct zon­licht naar bin­nen. En de air­co werkt hier beter dan in de ande­re vleu­gel. Het is hier goed ver­toe­ven is mijn eer­ste indruk.

Toen op 4 augustus

2019 — Ik liep twee kilo­me­ter en maak­te foto’s

2016 — Ik klom over een schutting

2015 — Ik had niets te melden

2013 — Ik had een vraag

2013 — Ik las een boek na het donker

2010 — Ik zag ze vliegen

Geef een antwoord