Een dag na

Een dag na de inter­ne ver­hui­zing naar een vleu­gel van ons gebouw die ver­der nog zo goed als leeg staat en met mijn eigen spul­len half uit­ge­pakt maar zon­der defi­ni­tie­ve plaats, stond er deze och­tend een bezoe­ker voor mij in de recep­tie. Het was dus even zoe­ken naar een geschik­te werk­plek voor haar want ondanks dat ze op bezoek was had ze ook een aan­tal calls bij te wonen. 

De bedoe­ling was dat we de geza­men­lij­ke tijd zou­den door­bren­gen met het voor­uit­kij­ken naar nieu­we ini­ti­a­tie­ven in het vol­gen­de fis­ca­le jaar, wat in ons geval al start op 1 okto­ber. Het kwam er ech­ter nau­we­lijks van. Na een uit­ge­brei­de fabrieks­rond­lei­ding wis­ten de mede­wer­kers haar later goed te vin­den voor een aan­tal pro­ble­men die ont­staan zijn na de ver­an­de­rin­gen die afge­lo­pen week­end inge­voerd zijn in ons voor­naams­te bedrijfs­sys­teem waar­van zijn de glo­ba­le pro­ject­ma­na­ger is. 

Op het eind van de dag vroeg ik wat haar plan­nen voor de avond en het week­end waren. Aan­ge­zien zij voor de eer­ste keer in Neder­land was had ik al een aan­tal moge­lijk­he­den uit­ge­zocht met daar­bij de ver­wach­ting dat ik haar mee zou nemen op de zater­dag of zon­dag. Het bleek niet nodig te zijn. De vrij­dag­avond had ze een afspraak in Nij­me­gen met een oud-col­le­ga, en het week­end ging ze door­bren­gen in Bel­gië. Samen heb­ben we wat toe­ris­ti­sche tips opge­zocht in de ste­den (Brug­ge, Oos­ten­de, Gent en Leu­ven) die ze op haar lijst­je had staan, en daar­na wens­te ik haar een fij­ne tijd en tot maan­dag maar weer.

Daar­na ging ik ook naar huis waar me plots zee­ën van tijd in het voor­uit­zicht lagen.

Toen op 5 augustus

2019 — Ik ging wandelen

2016 — Ik las nog even verder

2015 — Ik wist waar­over ik ging bloggen

2014 — Ik liep langzaam

2012 — Ik nam de dag door op een lite­rai­re wijze

Geef een antwoord