Genesis 45

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begonnen.

Gene­sis 45

Jozef kan zich na de smeek­be­de van Juda niet meer goed­hou­den en ver­zoekt ieder­een weg te gaan met uit­zon­de­ring van zijn broers. Een­maal alleen met hen ver­telt hij wie hij is en barst daar­na in tra­nen uit. De broers weten niet wat te zeggen. 

Jozef maakt zich bekend aan zijn broers, Pie­tro San­ti Bar­to­li (1635–1700)

Wan­neer Jozef weer wat bij zin­nen is geeft hij aan hen niets te ver­wij­ten dat zij hem ooit ver­kocht had­den aan een voor­bij­rei­zen­de kara­vaan koop­lie­den. Het was voor­be­stemd want Jozef kon zich daar­door opwer­ken tot in het gevolg van de farao waar hij nu ver­ant­woor­de­lijk was voor de graanvoorraden. 

De hon­gers­nood teis­tert het land nu al twee jaar, en ook de komen­de vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst wor­den. God heeft mij voor jul­lie uit gestuurd om jul­lie voort­be­staan op aar­de vei­lig te stel­len; zo wil­de hij veel levens red­den. Niet jul­lie heb­ben mij dus hier­heen gestuurd maar God.

Gene­sis-45 1–16

Jozef ver­zoekt zijn broers om terug te rei­zen naar Kanaän en zijn vader te ver­tel­len dat hij nog leeft. Omdat de hon­gers­nood nog vijf jaar zal aan­hou­den laat hij hen weten dat ieder­een wel­kom is om in Egyp­te te komen wonen waar zij van alle gemak­ken voor­zien zul­len wor­den en het hen aan niets zal ontbreken.

Hier­op reis­den zijn broers naar Kanaän waar zij hun vader ver­tel­den wat hun was over­ko­men en dat Jozef nog steeds in leven was, de belang­rijk­ste raads­man van de farao was en graag zou zien dat zijn fami­lie­le­den zich in Egyp­te zou­den ves­ti­gen. Hun vader — die nu afwis­se­lend Jakob en Isra­ël wordt genoemd — wil hen in eer­ste instan­tie niet gelo­ven, tot­dat hij alle ver­ha­len had gehoord en de wagens over­la­den met geschen­ken had gezien die Jozef had mee­ge­stuurd. Toen wil­de hij met stel en sprong naar Egypte.