Vorig jaar las

Vorig jaar las ik het monu­men­ta­le boek Anna Kare­ni­na geschre­ven door Leo Tol­stoj. Voor­dat ik aan het boek begon dacht ik dat het ver­haal zich voor­na­me­lijk zou con­cen­tre­ren op de tra­gi­sche geschie­de­nis van Anna Kare­ni­na, maar dat bleek niet het geval te zijn. Meer­de­re per­so­nen krij­gen flink wat aan­dacht en hun bele­ve­nis­sen zijn min­stens zo lezens­waar­dig als dat van Anna. 

Toen ik het boek bij­na uit had was ik van plan om een ver­fil­ming die ik op net­flix gevon­den had te gaan kij­ken. Helaas was deze alweer ver­dwe­nen tegen de tijd dat ik ermee wil­de begin­nen. Niet getreurd dacht ik want you­tu­be had ook vol­doen­de titels in voor­raad. Dat waren ech­ter vaak ofwel slechts frag­men­ten, ver­sies in talen die ik niet kan ver­staan of opna­mes van slech­te kwa­li­teit. Ik gaf het al snel op om iets fat­soen­lijks te vin­den en ging over tot de orde van de dag.

Tot­dat ik van­daag bij toe­val een arti­kel zag op de site van Open Cul­tu­re: Watch an 8‑Part Film Adapta­ti­on of Tolstoy’s Anna Kare­ni­na Free Onli­ne. Het betreft hier een Rus­si­sche ver­sie uit 2017 door Karen Shak­hna­za­rov met Engels­ta­li­ge onder­ti­te­ling. De vol­le­di­ge titel is Anna Kare­ni­na. Vronsky’s Sto­ry en in het arti­kel wordt aan­ge­ge­ven dat het een vrije adap­tie is van het boek met bij­voor­beeld meer aan­dacht voor de oor­log tus­sen Rus­land en Japan. Ik heb even geke­ken en de kwa­li­teit is voor­tref­fe­lijk. Bin­nen­kort heb ik zomer­va­kan­tie en dan ga ik er eens goed voor zitten.

In het arti­kel wor­den ook ver­wij­zin­gen gemaakt naar ande­re films gepro­du­ceerd onder beheer van Mos­films, dus wie weet zit er nog meer moois tussen.

Toen op 6 augustus

2019 — Ik werd ver­lost van hechtingen

2016 — Ik was begon­nen met het opslaan van spullen

2015 — Ik stond in dubio

2011 — Ik had een fan­tas­tisch uitzicht