Vanochtend was het

Van­och­tend was het heer­lijk bui­ten. Met het voor­uit­zicht op enke­le dagen met een tem­pe­ra­tuur van boven de 30 gra­den later de komen­de week, besloot ik van­daag het ervan te nemen. Het groot­ste gedeel­te van de dag heb ik bui­ten door­ge­bracht. Afwis­se­lend klus­jes in de tuin gedaan en veel gele­zen en wei­nig gestu­deerd. Dat laat­ste is niet zo erg. De bei­de modu­les waar­mee ik nu bezig ben — Ame­ri­ca­na en Aca­de­misch schrij­ven — zijn zoda­nig van opzet dat ik er tij­dens de zomer­pe­ri­o­de rus­tig mee kan star­ten. In sep­tem­ber zal ik het tem­po gaan opvoeren.

Het boek dat ik van­daag heb uit­ge­le­zen is Papy­rus. Een geschie­de­nis van de wereld in boe­ken, geschre­ven door Ire­ne Val­le­jo. Ik vond het mach­tig inte­res­san­te lec­tuur en heel boei­end geschre­ven. Ondanks dat het bar­stens­vol infor­ma­tie en anek­do­tes zit, voelt het niet aan als een ‘omge­val­len boe­ken­kast’ zoals dat soms wel eens het geval is.

Omdat ik het boek pas laat in de avond hele­maal uit had ga ik er mis­schien later wat meer inhou­de­lijk over schrij­ven, maar laat me hier vol­staan door te zeg­gen dat het een ech­te aan­ra­der is voor ieder­een die nog steeds lief­heb­ber is van het fysie­ke boek. En voor die­ge­nen onder de lief­heb­bers die bang zijn dat het boek bin­nen­kort zal ver­dwij­nen heeft Ire­ne Val­le­jo een hoop­vol­le bood­schap dat het zo hard niet zal lopen:

Als we iets ouds met iets nieuws ver­ge­lij­ken — zoals een boek met een tablet […] -, den­ken we dat het nieu­we meer toe­komst heeft. In fei­te is het pre­cies omge­keerd. Hoe lan­ger een voor­werp of een gewoon­te onder ons is, hoe meer toe­komst dat voor­werp of die gewoon­te heeft. Gemid­deld delft het nieuw­ste eer­der het onderspit.

p.385

Toen op 7 augustus

2019 — Ik was het er in gro­te lij­nen mee eens

2016 — Ik kon me niet con­cen­tre­ren van­we­ge de nudisten

2015 — Ik ga hem missen

2014 — Ik was voorbereid

2013 — Ik was alvast begonnen

2011 — Ik zal het niet missen

Geef een antwoord