Vandaag en morgen

Van­daag en mor­gen ben ik vrij. Een lek­ker lang week­end als com­pen­sa­tie voor mijn door­ge­scho­ven zomer­va­kan­tie die nu voor ergens in sep­tem­ber gepland staat. Jam­mer genoeg zijn het nu net de dagen dat de tem­pe­ra­tuur tot ruim boven de der­tig gra­den gaat uit­stij­gen. Niet de ide­a­le omstan­dig­he­den — ik spreek voor mij­zelf — om erg actief vanal­les te gaan ondernemen. 

In de och­tend ging ik voor­als­nog fluks aan de slag met de modu­le Ame­ri­ca­na. Alle lees­stof voor de eer­ste modu­le heb ik door­ge­no­men en ben nu bezig met het samen­vat­ten van som­mi­ge tek­sten. Ik neem daar ruim de tijd voor want in de maand augus­tus wil ik het even wat rus­ti­ger aan doen met de stu­die. Niet dat ik zo’n hoog tem­po heb, maar ik gun mezelf in deze peri­o­de wat meer ruim­te voor wat ande­re zaken.

Toen het ’s mid­dags zowel bui­ten als bin­nen war­mer begon te wor­den ging ik de keu­ken in en begon met de voor­be­rei­ding van de avond­maal­tijd. Omdat we later deze namid­dag geacht wor­den onze klein­doch­ter op te halen bij de kin­der­op­vang en haar onder onze hoe­de te nemen tot­dat haar ouders uit de avond­dienst komen wil­de ik dat klus­je alvast geklaard heb­ben. Daar­na nog wat huis­hou­de­lij­ke klus­jes gedaan voor­dat we rich­ting Arn­hem vertrokken.

Het oppas­sen zelf ging zoals gewoon­lijk zon­der pro­ble­men en met veel ple­zier. Klei­ne Y was ondanks de hit­te een en al zwe­te­ri­ge vro­lijk­heid, at en dronk meer dan vol­doen­de en viel na met ons gespeeld te heb­ben als een blok in slaap. Tijd voor de avond­maal­tijd, een lek­ker drank­je erbij en een goed boek. Ik had semi-random (dat wil zeg­gen: net zolang wil­le­keu­rig een boek uit de kast pak­ken tot­dat ik er een­tje in de hand had die me op dat moment aan­sprak om in te gaan lezen) De begraaf­plaats van Praag van Umber­to Eco mee­ge­no­men. Al lang in bezit maar nog nooit een let­ter van gele­zen. Dat heb ik de rest van de avond ruim­schoots goedgemaakt.

Toen op 11 augustus

2020 — Ik vond dit een goed idee

2019 — Ik las over de onge­past nieuwsgierige

2019 — Ik vond bewijs van aanwezigheid

2014 — Ik ver­gat mijn hartslag

2013 — Ik was benieuwd wie er wil ruilen

2010 — Ik twij­fel­de over België