Vrijdag. Dag 2

Vrij­dag. Dag 2 van mijn mini-vakan­tie. Vroeg opge­staan om alle ramen en deu­ren open te zet­ten voor wat koe­le lucht. Onze bin­nen­poe­zen zijn inmid­dels hier­aan gewend geraakt en blij­ven net­jes op het ter­ras. Ter­wijl ik bezig was een ont­bijt te maken hoor­de ik een vracht­wa­gen langs het huis. De leve­ring van een con­tai­ner die we de komen­de vier weken wil­len gaan vul­len met stenen. 

Het vormt een aar­ze­lend begin van de laat­ste gro­te klus die we op de lijst heb­ben sinds we hier zijn komen wonen: het fat­soe­ne­ren van een strook grond aan de rech­ter­kant van de oprit. Van voor naar ach­ter loopt daar een onder­grond­se aan­slui­ting tus­sen de Lin­ge en een stel­sel van slo­ten in het gebied ach­ter ons per­ceel. De vori­ge bewo­ner heeft deze strook nooit onder­hou­den tot­dat de hoe­veel­heid onkruik hem blijk­baar toch iets te gor­tig werd en er toen een lading gro­te kei­en over­heen laten stor­ten. Niet dat het veel gehol­pen heeft. Het ver­schil is alleen dat je er nu alleen nog maar met gevaar van enkel­ver­zwik­king kunt lopen. We gaan dus lang­zaam­aan een begin maken met die ste­nen te ver­wij­de­ren. Daar­na zien we wel hoe verder.

Een groot gedeel­te van de dag, toen het voor mijn doen bui­ten te heet werd, ben ik bezig geweest met het her­stel­len van een Mac Air uit 2013 die I nor­maal gespro­ken mee­neemt als ze een trai­ning op loca­tie moet ver­zor­gen. De opstart­pro­ce­du­re gaf pro­ble­men. Tij­dens het inlog­gen bleef het sys­teem hal­ver­we­ge han­gen zon­der een fout­mel­ding te geven. Geen enke­le fout­mel­ding of iets der­ge­lijks. Har­de reset en der­ge­lij­ke brach­ten geen uit­komst. Ook via de her­stel­func­ti­o­na­li­teit kwam ik er in eer­ste instan­tie niet uit wat nu het pro­bleem kon zijn en hoe het te fixen. Van­daag ben ik er eens goed voor gaan zit­ten en uit­ge­breid aller­lei videos en inter­net fora door­ge­no­men om te zien of ik ergens de gou­den tip zou tegen­ko­men. En het is me gelukt. Aan het eind van de dag kon ik de lap­top weer met een ver­se instal­la­tie aan I over­han­di­gen, zodat de aan­schaf van een nieu­we voor­lo­pig niet nodig is.

De rest van de avond met De begraaf­plaats van Praag en een drank­je bui­ten door­ge­bracht, waar ik op een gege­ven moment wat vreem­de gelui­den hoor­de in de tuin. Eer­der op de dag had I een zoveel­ste nest kit­tens ont­dekt van een zoveel­ste zwerf­poes, maar die zaten nor­maal gespro­ken op een ande­re plek. Toen het geluid aan­hield ging ik toch maar eens kij­ken en zag een flin­ke egel rond­schar­re­len tus­sen de plan­ten. Een bak­je water en kat­ten­voer werd erg op prijs gesteld.

Toen op 12 augustus

2019 — I saw dead animals

2016 — Ik deed mee aan een verhalenwedstrijd

2013 — Ik ruil­de van boek

2012 — Ik wor­stel­de met authenticiteit

2011 — Ik had ineens een idee voor een voordracht

2010 — Ik kreeg m’n mond niet meer dicht

Geef een antwoord