Al een week

Al een week lang staat er een con­tai­ner ach­ter het huis en de tijd tikt lang­zaam weg. De huur­pe­ri­o­de is vier weken en tot nu toe heb ik nog geen enke­le actie onder­no­men met de klus om ste­nen van de strook naast de oprit te ver­wij­de­ren. Het was voor mijn doen gewoon te warm en boven­dien te druk op het werk.

Van­daag ech­ter kon ik er niet meer aan ont­ko­men. De tem­pe­ra­tuur was rede­lijk aan­ge­naam en met het voor­uit­zicht dat ik maan­dag en dins­dag vrij­af heb geno­men (een voor­schot op de zomer­va­kan­tie die door­ge­scho­ven is naar sep­tem­ber) dus ik mocht weer aan de bak zoals wel vaker het geval in de zomerperiode. 

Na een mid­dag afwis­se­lend bra­men en brand­ne­tels snoei­en, en ver­vol­gens krui­wa­gen na krui­wa­gen ste­nen ver­plaat­sen naar de con­tai­ner is het resul­taat nog niet echt bemoe­di­gend. Er zal nog heel wat werk ver­zet moe­ten wor­den in de komen­de drie weken wil ik die con­tai­ner hele­maal vol krij­gen. En ik heb nu al spierpijn…

Toen op 20 augustus

2020

2013

2011

Geef een antwoord