Aan het eind

Aan het eind van een werk­dag die ook het eind van een werk­week zou moe­ten inlui­den, kreeg ik een mail met een uit­no­di­ging. Of ik mis­schien zin had om naar de VS te komen. Voor enke­le plan­ning­ses­sies en wat orga­ni­sa­to­ri­sche bespre­kin­gen aan­ge­zien er een lei­ding­ge­ven­de heeft aan­ge­ge­ven het bedrijf te gaan verlaten.

Wan­neer? Vol­gen­de week!

Thuis­ge­ko­men besprak ik het met I die er geen pro­ble­men mee had dat ik zo abrupt een week­je ertus­sen­uit zou zijn. Mits ik komend week­end m’n werk­zaam­he­den in de tuin niet zou laten ver­slof­fen. Dat beloof­de ik. Het bete­kent wel dat ik pas op maan­dag kan gaan vlie­gen, laat loka­le tijd aan­kom en dan dins­dag­och­tend met­een aan moet schui­ven bij de vergadering. 

De vol­gen­de stap was een ESTA aan­vraag in te die­nen zodat ik zon­der pro­ble­men de dou­a­ne kon pas­se­ren mocht ik nog op tijd een vlucht weten te boe­ken. Mijn oude ESTA was inmid­dels ver­lo­pen, maar nor­maal gespro­ken lukt het meest­al om de aan­vraag bin­nen een dag goed­ge­keurd te krijgen. 

Mor­gen­och­tend moet ik nu wel naar kan­toor om met het reis­bu­reau aan de slag te gaan en de hand­te­ke­nin­gen te ver­krij­gen voor vlucht, huur­au­to en hotel. Hope­lijk gaat het alle­maal lukken.

Toen op 25 augustus

2020

2019

2018

2015

2014

2013

2009

Geef een antwoord