Sinds kort laten

Sinds kort laten we af en toe de bin­nen­kat­ten naar bui­ten. De eer­ste keer ging per onge­luk toen we de deu­ren open had­den staan in de och­tend om wat van de warm­te uit het huis te krij­gen. We dach­ten dat de poe­zen in een kamer lagen te sla­pen waar­van de deu­ren dicht waren, maar we had­den ons ver­gist. Ze kwa­men op hun gemak even kij­ken toen we bui­ten we een kop­je kof­fie zaten te drin­ken op het ter­ras. Daar­na lie­pen ze weer naar binnen.

Van­daag zagen we bij de oud­ste van de twee dat er iets mis was met haar poot­je. Niet dat ze hin­kel­de of ermee trok, wel zat ze er regel­ma­tig aan te lik­ken. Toen we een kijk­je wil­de nemen schoot ze weg onder de bank. Pas later op de avond luk­te het ons wat foto’s te maken. Het lijkt of een van haar nagels naar boven staat en een ander gesple­ten is. Even in de gaten blij­ven houden.

In het niet-meer-zo-nieu­we schuur­tje dat we ach­ter heb­ben laten bou­wen was ik van­daag bezig om een sta­pel plan­ken die al ruim een jaar onder zeil ach­ter de gro­te schuur lag, op te slaan zodat er wat ruim­te vrij­komt. Onder een van de sta­pels vond ik een dode vogel. Blijk­baar ooit eron­der gekro­pen om te schui­len of op de vlucht, of mis­schien wel op zoek naar iets lek­kers. Hoe dan ook, het beest­je heeft daar z’n ein­de gevon­den. Niet veel later zag ik er een van de zwerf­kat­ten mee rond sjou­wen. Als­of er nog iets eet­baars aan zat…

Toen op 27 augustus

2020

2019

2014

2011

2011

2003