De wekker ging

De wek­ker ging om 4 uur ’s och­tends. Gis­ter­avond had ik een inschat­ting gemaakt van mijn kan­sen om op tijd te zijn voor mijn vlucht naar Den­ver, Colo­ra­do. Een trein­sta­king in het wes­ten des landsl, het feit dat de vakan­tie gro­ten­deels voor­bij was en het werk­ver­keer op de maan­dag­och­tend lang­zaam op gang kwam en de nog steeds aan­hou­den­de pro­ble­men op Schip­hol, waren aan­lei­ding om de wek­ker ruim een uur vroe­ger te zet­ten dan dat ik nor­maal gedaan zou heb­ben. Maar zelfs met die extra tijd zag ik het som­ber in. Mis­schien had ik er beter aan gedaan om op zon­dag­avond een hotel in de buurt te nemen. Dat was nu te laat en zowie­so had ik ande­re din­gen te doen gedu­ren­de het weekend.

Op goed geluk ver­trok ik rond half vijf rich­ting het vlieg­veld. In het slecht­ste geval zou ik van­avond weer in mijn eigen bed liggen. 

Een paar uur later zat ik met een kop kof­fie en een brood­je bij de gate. Zon­der eni­ge wacht­tijd was ik over­al door­heen geko­men. Er waren geen files. Ik vond een plek­je voor mijn auto bij lang par­ke­ren rede­lijk dicht bij waar de shutt­le bus ver­trekt. In de ver­trek­hal waren geen lan­ge rij­en om de baga­ge in te chec­ken. En ook de door­stroom bij secu­ri­ty en dou­a­ne ver­liep soe­pel. Als­of ieder­een thuis­ge­ble­ven was. Ik was er blij mee.

Ook de tus­sen­stop in Min­ne­a­po­lis ver­liep zon­der ver­tra­ging of gedoe. In Den­ver aan­ge­ko­men kon ik mijn baga­ge met­een oppik­ken en de bus nemen naar de auto­ver­huur. Ook hier geen rij­en. Wel was het ont­zet­tend warm. Ik had voor­af niet geke­ken wat de loka­le weers­voor­spel­lin­gen waren. Had ik mis­schien beter wel kun­nen doen. Voor de hele week tem­pe­ra­tu­ren van boven de 35 gra­den. Geluk­kig had de auto een goed wer­ken­de airco. 

’s Avonds loka­le tijd was ik om 19 uur bij het hotel. Inge­checkt. Gebruik gemaakt van het bin­nen­zwem­bad om even wak­ker te wor­den en daar­na met een lich­te avond­maal­tijd mijn hotel­ka­mer opge­zocht om niet veel later in een die­pe slaap weg te zakken. 

Toen op 29 augustus

2020

2019

2014

2013

2011

2010

2009