Voor de zekerheid

Voor de zeker­heid had ik het navi­ga­tie­sys­teem aan­ge­zet maar als­of ik er gis­ter nog geweest was reed ik als op de auto­ma­ti­sche piloot van mijn hotel in Long­mont over de Dia­go­nal High­way naar het kan­toor in Boul­der. Met voor me en rechts van me schit­te­rend uit­zicht op de uit­lo­pers van de Roc­ky Moun­tains. Zou ik deze week tijd heb­ben om daar nog even naar­toe te gaan? 

De dag zelf zowat de hele tijd in ver­ga­de­rin­gen door­ge­bracht. Aan­lei­ding voor mijn bezoek is het deel­ne­men aan plan­ning­ses­sies en daar­naast bespre­ken wat de kor­te en lan­ge ter­mijn acties zijn in ver­band met het aan­ge­kon­dig­de afscheid van mijn mana­ger. Zij heeft beslo­ten een func­tie elders te aan­vaar­den en dat geeft wat orga­ni­sa­to­ri­sche problemen.

’s Avonds met het ver­za­mel­de team naar een res­tau­rant in Long­mont gegaan waar een keur aan bui­te­nis­sig uit­ge­dos­te stu­den­ten ons bedien­de van over het geheel geno­men erg lek­ker eten. Het eni­ge ver­ve­len­de waren de vlie­gen die op een gege­ven moment het res­tau­rant had­den weten bin­nen te drin­gen en hin­der­lijk aan­we­zig waren. Niet al te laat naar bed gegaan en ver­der niet noe­mens­waar­dig last gehad van jetlag.

Toen op 30 augustus

2015 — 2

2015 — 1

2014

2012

2011