We gingen naar

We gin­gen naar een ander res­tau­rant, voor de rest ver­liep de dag een­der als gis­ter. Wel was er een col­le­ga uit Min­ne­so­ta die jam­mer genoeg pas laat op de hoog­te was gebracht van de wij­zi­ging in het pro­gram­ma en graag lan­ger was geble­ven. Hij moest ech­ter hel­pen op de boer­de­rij die hij er samen met zijn vrouw naast zijn job ook nog bij heeft. De kal­koe­nen voor het komen­de Thanks­gi­vings­feest waren rijp voor de slacht en moesten daar­na inge­vro­ren wor­den. Ver­der had­den ze big­gen, kip­pen en run­de­ren, zo ver­tel­de hij gis­ter­avond tij­dens het diner. De dage­lijk­se lei­ding was in han­den van zijn vrouw, maar op gezet­te tij­den moest ieder­een — ze had­den enke­le werk­ne­mers in vas­te dienst — bijspringen.

Voor het diner gin­gen we deze avond naar Boul­der. Ik dacht te weten waar het res­tau­rant gele­gen was van een eer­der bezoek aan Boul­der, maar we reden naar een ander gedeel­te van het cen­trum. Daar kon­den we het res­tau­rant ner­gens vin­den. Ik ga ver­der geen grap­jes maken, maar de vrou­we­lij­ke col­le­ga die met haar iPho­ne in de hand aan­wij­zin­gen had gege­ven aan een ande­re col­le­ga die de auto bestuur­de, had zich blijk­baar ver­gist. Even later reden we als­nog naar het adres waar ik al ver­moed­de dat daar het res­tau­rant geves­tigd was. 

Een van de collega’s die ook aan­schoof bij het diner had onlangs haar ver­jaar­dag gevierd, dus voor ons reden om dit feest­je nog eens dun­ne­tjes over te doen. Omdat zij oor­spron­ke­lijk uit Mexi­co kwam pro­beer­den we na het Hap­py Bir­th­day to You, iets ver­ge­lijk­baars in het Spaans te zin­gen. Met wei­nig suc­ces maar veel hila­ri­teit. Daar­na kon ik er in het Neder­lands en een ande­re col­le­ga in het Noors toch nog een mul­ti­ta­lig tin­tje aan geven.

Toen op 31 augustus

2014

2013