Aan een verder

Aan een ver­der strak­blau­we hemel viel deze och­tend een klein wolk­je te ont­wa­ren waar­uit een nevel van regen kwam die lang­zaam rich­ting Boul­der en de Roc­ky Moun­tains trok. In mijn huur­au­to volg­de ik het nat­te spoor tot­dat ik links­af moest naar kan­toor. Daar was het kurk­droog zoals de voor­bije dagen en de tem­pe­ra­tuur op het vroe­ge tijd­stip al boven de 25 gra­den. Het beloof­de weer een snik­he­te dag te worden.

De air­co in mijn hotel­ka­mer had ik van­nacht af en aan aan en uit gezet. Meest­al word ik er ver­kou­den van als dat ding te lang aan­staat, en gis­ter voel­de ik al dat ik wat snot­te­rig begon te wor­den. Maar met deze hit­te­golf is zon­der bij­na niet te doen. Ik denk wel dat ik komend week­end terug in Neder­land een flin­ke keel­pijn en spier­pijn zal heb­ben. Want ook over­dag op kan­toor zal het appa­raat op vol­le toe­ren draaien.

Van­daag was het de laat­ste dag dat we met het com­ple­te groep­je bij elkaar zaten. De plan­ning voor de komen­de peri­o­de is in detail uit­ge­werkt en we heb­ben een voor­stel voor de Euro­pe­se orga­ni­sa­tie (inclu­sief enke­le vari­an­ten) gepre­sen­teerd. De beslis­sing voor dit laat­ste onder­werp ligt nu bij het mana­ge­ment. Voor­lo­pig kun­nen we ons nu rich­ten op de kor­te ter­mijn en daar­voor is beslo­ten dat we over een week in Cluj moe­ten zijn om daar met onder ande­re lokaal mana­ge­ment en PZ de taken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den ver­de­len tot­dat dui­de­lijk is hoe we ver­der gaan. Dat bete­kent dat ik mijn kor­te trip­je in ver­band met een brui­loft in Cluj moet aan­pas­sen voor een lan­ger ver­blijf en dat mijn zomer­va­kan­tie weer wat doorschuift. 

Als afslui­ting zijn we met een klein groep­je ’s avonds naar een piz­ze­ria geweest. Een ser­veer­ster die dezelf­de dag was begon­nen nam de bestel­ling op. Dat had wat voe­ten in aar­de maar ach, het was haar eer­ste dag. Nadat ze alles opge­schre­ven had ver­dween ze in de keu­ken om daar na enke­le minu­ten weer van terug te keren naar onze tafel. Of we nog­maals onze bestel­ling kon­den door­ge­ven want de kok kon haar aan­te­ke­nin­gen niet lezen. En ze moest toe­ge­ven dat het haar zelf ook niet luk­te om er wijs uit te worden.

Toen op 1 september

2019

2018

2014

2013

2010