20220916

In alle vroeg­te werd ik deze och­tend door I naar een tank­sta­ti­on gele­gen aan de A50 gebracht. Om 5.30 uur arri­veer­de daar een auto met twee col­le­ga’s. Samen gin­gen we ver­der naar het vlieg­veld in Dort­mund waar er een vlucht om 10 uur ver­trok naar Cluj.

Ondanks een alter­na­tie­ve rou­te die we moesten afleg­gen van­we­ge weg­werk­zaam­he­den aan de A3 waren we mooi op tijd en kon­den we op ons gemak een ont­bijt nut­ti­gen voor­dat we moeste onboar­den. Even leek het erop dat we zwaar weer zou­den heb­ben bij het opstij­gen gezien de don­ke­re lucht die zich boven het vlieg­veld samen­pak­te, maar het dreef over net zo snel als het geko­men was.

In Cluj ging ikzelf eerst naar kan­toor ter­wijl mijn collega’s het hotel opzoch­ten waar we mor­gen voor een tra­di­ti­o­ne­le Roe­meen­se brui­loft zijn uit­ge­no­digd. Het betreft hier een col­le­ga uit Neder­land die zijn vrouw heeft ont­moet in Cluj. Inmid­dels woont zij in Neder­land, zijn ze daar ook getrouwd voor de wet, maar de ker­ke­lij­ke huwe­lijks­vol­trek­king en het bij­be­ho­ren­de feest is hier in Cluj.

Nadat ik klaar was met mijn werk op kan­toor en inge­checkt was in het hotel zocht ik mijn twee collega’s op in het cen­trum van Cluj waar zij al op een ter­ras aan de cock­tails zaten en er een groot glas wit­bier op mij stond te wach­ten. Het weer was goed genoeg om ook het avond­eten bui­ten te nut­ti­gen. Daar­na zoch­ten we een ander col­le­ga-stel op dat al enke­le jaren in Cluj geves­tigd is. 

Rond mid­der­nacht waren we weer terug in het hotel. Ik viel als een blok in slaap.

Toen op 16 september

2019

2016

2013

2010