20220926

Geen kan­toor­dag van­daag. Geen kan­toor­dag deze hele week! Tijd om ach­ter­stal­lig onder­houd te doen op aller­lei vlak­ken. Het oor­spron­ke­lij­ke plan om in de tuin aan de slag te gaan kwam te ver­val­len. Te veel regen. Genoeg alter­na­tie­ven. In de och­tend begon­nen met een hoop pri­vé­mail weg te wer­ken (nadat ik aller­eerst toch begon­nen was met werk­ge­re­la­teer­de mail te beantwoorden). 

Daar­na een bezoek­je aan de ban­den­op­slag om nieu­we all-sea­sons ban­den te bestel­len voor mijn pas aan­ge­schaf­te auto. Vrij­dag kan ik terecht en krijg dan met­een de beschik­king over de oude win­ter­ban­den van de Ford Ka en de zomer­ban­den die nu nog op de Nis­san Micra zit­ten. Die kun­nen dan hope­lijk via Markt­plaats voor een fat­soen­lij­ke prijs van de hand wor­den gedaan. In ieder geval kan ik dan met de Nis­san over een week naar Dort­mund voor het vol­gen­de trip­je naar Cluj dat gepland staat op maan­dag 10 oktober.

In de loop van de mid­dag heb ik mijn spul­len van de OU er maar weer eens bij gepakt. De afge­lo­pen weken is het stu­de­ren op een laag pit­je komen te staan. Het viel niet mee de draad weer op te pak­ken. Omdat de komen­de dagen er nog vol­doen­de ander werk ligt te wach­ten zal ik waar­schijn­lijk pas eind van de week weer vol­doen­de tijd heb­ben om met de stu­die ver­der te gaan. Maar het voel­de goed om er toch weer even mee bezig te zijn geweest.

De rest van de dag heb ik rus­tig aan gedaan. Ver­der gele­zen in het boek van Klaus Held, Tref­punt Pla­to — Een filo­so­fi­sche reis­gids door de antie­ke wereld dat ik mee­ge­no­men had tij­dens mijn trip naar de VS. Omdat het boek is opge­bouwd uit 23 essays van onge­veer gelij­ke leng­te (zo’n 20 blad­zij­des) is het mak­ke­lijk om er regel­ma­tig in te lezen en dan weer weg te leg­gen voor iets anders. Het eer­ste gedeel­te dat gaat over de Griek­se filo­so­fen heb ik nu uit. Een hoop her­ken­de ik van de Inlei­ding filo­so­fie die ik inmid­dels heb afge­rond aan de OU, maar er wor­den vol­doen­de nieu­we aspec­ten belicht waar­door het niet als een her­ha­lings­oe­fe­ning voelt. 

Tegen de avond begon­nen met koken. De rest van de avond wat tv geke­ken, muziek geluis­terd en (onli­ne) tijd­schrif­ten door gebla­derd. Als­of ik vakan­tie heb.

Toen op 26 september

2020

2019

2018

2015

2010