20220927

Voor het eerst sinds de lock­down ging ik weer eens naar de kap­per. Toen in 2020 bleek dat we mis­schien wel wat lan­ger in huis moesten blij­ven dan we ooit had­den kun­nen ver­moe­den en ook de mees­te win­kels dicht­ble­ven had ik een ton­deu­se aan­ge­schaft. Dat beviel zo goed dat ik er eigen­lijk niet bij stil­stond om later een afspraak bij de kap­per te maken toen dat weer kon. Maar I vond het tijd wor­den om iemand met pro­fes­si­o­ne­le ogen en han­den enig model in mijn kort­ge­hou­den haar­dos te brengen. 

Bij het vas­te adres her­ken­de ik nie­mand meer van het per­so­neel. Zelfs de eige­na­res­se was ver­dwe­nen en ver­van­gen. En mijn pun­ten­kaart was ver­lo­pen. De snel­heid van de ser­vi­ce was nog steeds hoog. In min­der dan een kwar­tier­tje stond ik weer bui­ten. Vol­doen­de tijd om even bij de plaat­se­lij­ke boek­han­del naar bin­nen te lopen om een boe­ken­bon te ver­zil­ve­ren. Ik koos voor De open samen­le­ving en haar vij­an­den van Karl Pop­per. Een klas­sie­ker uit 1945.

Bij thuis­komst vond ik bij de post een ande­re klas­sie­ker, en wel De weg naar sla­ver­nij van F.A. Hay­ek uit 1944. Deze had ik besteld via de Groe­ne Amster­dam­mer. Ik weet het niet pre­cies maar vol­gens mij komen ze elk kwar­taal of half jaar met een nieu­we her­zie­ne uit­ga­ve van een klas­sie­ker die je kunt bestel­len en tege­lij­ker­tijd een abon­ne­ment voor drie maan­den aan iemand cadeau kunt geven. Dat doe ik trouw en de geluk­ki­ge van het abon­ne­ment is stee­vast onze dochter. 

Nog weer later op de avond kreeg ik van haar en haar twee zonen een boek cadeau voor mijn ver­jaar­dag. Zij­zelf was de hele dag inclu­sief avond weg voor een team­bij­een­komst, en de jon­gens had ik na school opge­haald om bij ons te komen eten. Ik kreeg van hen het boek Alles echt gebeurd van Jeroen Brou­wers. Een pos­tu­me uit­ga­ve met diver­se auto­bi­o­gra­fi­sche tek­sten uit zijn oeu­vre. Het was aldus een mooie boe­ken­dag vandaag.

Toen op 27 september

2019

2015

2014