20220929

Een kou­de dou­che geeft ener­gie. Dat hoor­de ik op de radio onder­weg naar Bra­bant voor een bezoek­je aan mijn moe­der. Het was een item over kos­ten­be­spa­ring nu het leven one­ven­re­dig duur is gewor­den en dan met name het gas­ver­bruik. Veel luis­te­raars gaven aan kor­ter en/of min­der fre­quent te dou­chen. Met een was­hand­je aan de was­bak was een veel­ge­hoord alter­na­tief. Maar ook koud dou­chen raakt — nood­ge­dwon­gen — in zwang. En wat blijkt, je schijnt er ener­gie van te krij­gen bovendien. 

Voor de pre­sen­ta­tor van dienst was het een stap te ver. Wie weet ooit, als de prij­zen blij­ven stij­gen. Zelf expe­ri­men­teer ik regel­ma­tig met een wis­sel­bad. En meest­al pro­beer ik het dou­chen te ein­di­gen met koud water. Dat zorgt er ook voor dat ik er eer­der onder­uit stap. Maar altijd begin ik met warm water. Tot vandaag. 

In de namid­dag toen ik weer thuis was kleed­de ik me om voor een rond­je hard­lo­pen. Het weer was heer­lijk. Wate­rig zon­ne­tje, geen wind van bete­ke­nis en niet te warm. Bij terug­komst zet­te ik de dou­che aan en bleef gedul­dig wach­ten tot het water op tem­pe­ra­tuur was. Dat duur­de lan­ger dan nor­maal. Of beter gezegd, er gebeur­de hele­maal niets. Nadat ik de hoop had opge­ge­ven dat het water zou opwar­men begon ik mezelf beet­je bij beet­je af te spoe­len om te wen­nen aan deze onge­plan­de kou­de douche.

Toen ik klaar was nam ik een kijk­je in het was­hok. De dis­play van de ketel gaf aan dat er een sto­ring was mid­dels het knip­pe­ren­de rode lamp­je boven het ‘reset’ sym­bool (dat leer­de ik door het raad­ple­gen van de hand­lei­ding). De oplos­sing was reset­ten en opnieuw opstar­ten. Dat ver­hielp inder­daad de sto­ring. Er was weer warm water. Heel even over­woog ik om als­nog een war­me dou­che te nemen. Maar ik had er de ener­gie niet meer voor.

Toen op 29 september

2020

2019

2016

2015

2014

2013

2010