20220930

Bin­nen­kort ga ik opnieuw naar Roe­me­nië en sinds ik weet dat we weer een her­haal­prik voor coro­na kun­nen krij­gen check ik regel­ma­tig de site planjeprik.nl om een afspraak te maken. Tot nu toe zon­der suc­ces. Het stan­daard­be­richt na het inge­ven van mijn geboor­te­jaar is dat ik nog niet aan de beurt ben. Graag zou ik nog voor mijn trip naar Cluj de prik krij­gen, maar het zal er om gaan spannen.

Bij het ban­den­wis­sel­be­drijf ging het een stuk mak­ke­lij­ker. Van­och­tend bracht ik mijn nieu­we auto voor all-sea­sons ban­den. Omdat ik waar­schijn­lijk de komen­de maan­den wat vaker naar Cluj moet, en dan afhan­ke­lijk van de beschik­ba­re vluch­ten via Dort­mund ver­trek heb ik win­ter­ban­den ofwel all-sea­sons ban­den met een sneeuw­vlok­sym­bool nodig om ver­ze­ke­rings­tech­nisch geen pro­ble­men te krij­gen in geval van een onge­val bij slecht weer.

Toen ik de auto weer kon opha­len lagen daar niet alleen de zomer­ban­den klaar om mee te nemen, maar ook de win­ter­ban­den van de Ford Ka die ik inmid­dels heb inge­ruild. Wat ik ermee ging doen was de vraag? Op markt­plaats zet­ten, was mijn ant­woord. Mis­schien dat ik er nog wat geld voor kan krij­gen. Ver­vol­gens was men zo aar­dig om alle ban­den even te prik­ken. Prik­ken? Ja, zodat ik kon aan­ge­ven wat het hui­di­ge pro­fiel van de ban­den is. Aha, dat wist ik niet en weer wat geleerd.

Omdat het de laat­ste dag van de maand was had ik nog slechts één dag om de uit­da­ging van een x aan­tal wor­kouts te com­ple­te­ren. Ik besloot het oprui­men van het hout­hok als wor­kout te regi­stre­ren. Er ligt een gro­te sta­pel hout­blok­ken in de open lucht en die moe­ten eigen­lijk in het hok zodat ze kun­nen dro­gen. Na twee uur­tjes noest wer­ken had ik ruim­te gemaakt om drie­kwart van de hout­blok­ken in het hok weten op te ber­gen. Voor de rest moet ik nog een oplos­sing zien te vinden. 

’s Avonds kreeg ik een screenshot door­ge­stuurd dat het nu wel moge­lijk was om een her­haal­prik in te plan­nen. Met­een gepro­beerd en op maan­dag 3 okto­ber kan ik al terecht. En ein­de­lijk eens op een loca­tie bin­nen een straal van 10 km van onze woning. Het kon ook dit week­end maar dan moest ik res­pec­tie­ve­lijk 25 of 30 km rij­den. Ondanks dat ik graag een stuk­je rij in mijn nieu­we auto liet ik dat nu aan me voor­bij gaan.

Toen op 30 september

2019

2017

2016

2013

2012

Geef een antwoord