20221002

Een voor­drin­ger is wat ik ben. Dat las ik van­daag op de site van de NOS:

Vol­gens GGD GHOR zijn er altijd men­sen die de con­tro­les weten te omzei­len. Wie dat doet dringt voor ten kos­te van de men­sen die zo’n prik eer­der moe­ten krij­gen, zegt de woordvoerder.

web­si­te NOS

Het ging hier om de her­haal­vac­ci­na­tie voor Covid. Ergens had ik opge­van­gen dat van­af 19 sep­tem­ber er weer een nieu­we vac­ci­na­tie­ron­de opge­start zou wor­den. Je kon een afspraak maken op planjeprik.nl, en zowat om de dag pro­beer­de ik of mijn geboor­te­jaar al aan de beurt was. Tot afge­lo­pen don­der­dag was dat niet het geval. 

Vrij­dag­avond kreeg ik een screenshot door­ge­stuurd dat het nu wel moge­lijk was. Dus ging ik naar de site, gaf ant­woord op de vraag of ik de afge­lo­pen drie maan­den posi­tief getest had op coro­na en daar­na kon ik mijn geboor­te­jaar invul­len. In plaats van het bericht dat ik nog niet onli­ne een afspraak kon maken werd ik nu door­ge­leid naar een site waar ik een nieu­we set vra­gen keer voor­ge­scho­teld. Nadat ik die had beant­woord kreeg ik de keu­ze uit drie moge­lij­ke loca­ties voor een afspraak. Ik koos de dichts­bij­zijn­de (en tevens de meest vro­lij­ke naam voor een prik­lo­ca­tie, name­lijk Ker­mis­land). Niet veel later ont­ving ik de beves­ti­ging zowel via mail als sms bericht. Goed gere­geld, dacht ik nog.

Tot van­daag. Nu blijkt dat men bij de GGD de site per abuis zon­der eni­ge beper­king voor zowat ieder­een heeft open­ge­steld met de bedoe­ling om alleen zorg­me­de­wer­kers de gele­gen­heid te geven een afspraak in te plan­nen. In plaats van een extra con­tro­le­vraag in te voe­gen die aan­geeft dat naast het geboor­te­jaar ook een uit­no­di­gings­brief tot de ver­eis­ten behoort, kon nu ieder­een een afspraak maken. Wat natuur­lijk best veel men­sen gedaan heb­ben. En wat is de reac­tie van de GGD op die fout?

Het soft­wa­re­pro­gram­ma waar­mee de afspra­ken wor­den gemaakt, is niet ont­wor­pen voor mil­joe­nen gebrui­kers, zegt een woord­voer­der van GGD GHOR, de belan­gen­be­har­ti­ger van de 25 GGD’s.

web­si­te NOS

En omdat ze hun IT niet op orde heb­ben, wor­den ver­vol­gens dege­nen die niets­ver­moe­dend een afspaak heb­ben gemaakt beschul­digd van voor­drin­gen. Komen­de maan­dag ga ik naar de prik­lo­ca­tie en zal daar eer­lijk uit­leg­gen waar­om ik ‘voor­ge­dron­gen’ ben. Of ze me dan als­nog een prik wil­len geven zie ik dan wel weer.

Toen op 2 oktober

2020–2

2020–1

2019

2018

2017

2016