20221005

Het Ramp­jaar 1672: boze bur­gers en wan­trou­wen in de politiek

Het jaar 1672 staat bekend als een ramp­jaar in de Neder­land­se geschie­de­nis. Door veel his­to­ri­ci wordt het jaar gezien als het begin van het ein­de van de Gou­den Eeuw. De Fran­se drei­ging van de Zon­ne­ko­ning Louis XIV om de Neder­land­se Repu­bliek te ver­o­ve­ren was zo groot dat er beslo­ten werd een groot deel van het land onder water te zet­ten om zo het machts­cen­trum in Hol­land te bescher­men tegen de Fran­se opmars. Het leid­de van­zelf­spre­kend tot veel onrust en one­nig­heid want niet ieder­een kon zich vin­den in deze rigoreu­ze oplos­sing waar de ene helft van Neder­land vei­lig ach­ter de Water­li­nie zat en de ande­re helft over­lo­pen werd door de Fran­se legertroepen.

Het muziek­en­sem­ble Came­ra­ta Tra­jec­ti­na heeft het idee opge­vat om hier­over een muziek­voor­stel­ling te maken met als titel ‘Rede­loos, rade­loos, red­de­loos’. Ze maken gebruik van lie­de­ren uit het ramp­jaar zelf die com­men­taar geven op de gebeur­te­nis­sen. Omdat ze er ech­ter al snel ach­ter kwa­men dat bij­na al die lie­de­ren van­uit het volk onstaan zijn en voor­al pro-Oran­je waren, moesten ze een opzet vin­den die recht doet aan de ver­schil­len­de stand­pun­ten. Zo heb­ben ze pre­sen­ta­tor Hans Goed­koop en acteur Leen­dert de Rid­der bereid gevon­den om de rol­len van Johan de Witt en Wil­lem III op zich te nemen, ter­wijl het muziek­en­sem­ble zelf de rol van het volk op zich neemt. Dit alles wordt op een mul­ti­me­di­a­le wij­ze vorm­ge­ge­ven met veel video-pro­jec­ties waar­op via de lie­de­ren gere­a­geerd wordt.

Wat de makers opviel tij­dens het bestu­de­ren van de lie­de­ren de gebeur­te­nis­sen in 1672 is dat het zo actu­eel aan­voelt. Voor­al voor wat betreft de ver­hou­ding ten opzich­te van de hoge­re over­he­den zijn er veel paral­lel­len met de heden­daag­se situ­a­tie rond de boe­ren­pro­tes­ten, de kli­maat­cri­sis en de Rus­si­sche inval in Oekraïne:

[…] wel­ke rol speelt het volk dat — zolang alles goed gaat — alleen aan het eigen­be­lang denkt, maar wan­neer het mis loopt de lei­ders alle schuld in de schoe­nen schuift? Zijn wij slacht­of­fer of medeverantwoordelijk?

Benieuwd gewor­den naar ‘Rede­loos, rade­loos, red­de­loos’? Ga naar de web­si­te van Came­ra­ta Tra­jec­ti­na voor de speel­lijst en tic­kets. En bekijk hier­on­der de trai­ler van de voorstelling. 

~ ~ ~

In okto­ber pro­beer ik regel­ma­tig stil te staan bij de arti­ke­len op de site van de Maand van de Geschie­de­nis die gepu­bli­ceerd wor­den rond het the­ma van 2022: Wat een ramp!


Toen op 5 oktober

2020

2019

2018

2017

2014

2013

2011

2010

Geef een antwoord