Donderdag, 1 december 2022

Dag 2 cursus Bedrijfshulpverlener

De twee­de dag van de cur­sus stond in het teken van ont­rui­ming en brand­be­strij­ding. In het van bui­ten ogen­schijn­lijk saaie kan­toor­pand was een com­ple­te oefen­ruim­te beschik­baar. Na enke­le uren the­o­rie in de och­tend trok­ken we erop uit om gewa­pend met por­to­foons en brand­blus­sers aller­eerst enke­le ont­rui­mings­sce­na­ri­os te oefe­nen in een drie­hoog gebouw dat veel weg had van een decor waar­in nor­ma­li­ter hor­ror­films wor­den opge­no­men. Daar­na wer­den we gecon­fron­teerd met aller­lei ver­schil­len­de soor­ten brand die we geacht wer­den te blus­sen op de juis­te manier en met de juis­te brand­blus­sers. Want daar zit nog een groot ver­schil in. Zo moesten we ach­ter­een­vol­gens met CO2, schuim, poe­der, dekens en water het vuur onder con­tro­le zien te krij­gen. Ook was het soms niet nodig om te blus­sen maar gewoon het gas uit te draai­en. Kwes­tie van niet in paniek raken en een inschat­ting van de situ­a­tie te maken alvo­rens met de brand­blus­ser aan de slag te gaan.

Al me al was een zeer leer­za­me dag met een goe­de mix van the­o­rie en prak­tijk. En het eind­re­sul­taat is dat we alle­maal met een cer­ti­fi­caat op zak ons kun­nen aan­slui­ten bij de BHV die naar­stig op zoek was naar nieu­we vrijwilligers.

Toen op 1 december

2018

2015

2014

2013

2009