Zaterdag, 3 december 2022

Het is weer zover. Win­ter­se kou­de trekt Neder­land bin­nen en onze vloer­ver­war­ming ver­toont met­een weer kuren. Het dis­play geeft aan dat er sto­ring is (dat weten we inmid­dels via de ‘cheat sheet’ die we opge­han­gen heb­ben) en er zit niets anders op dan elk half uur de boel te reset­ten zodat het huis ver­warmd blijft. En natuur­lijk over­komt ons dit zoals gewoon­lijk ook altijd tij­dens het week­end. Geluk­kig rea­geer­de de mon­teur alert op ons bericht­je en zal komen­de maan­dag­och­tend langs­ko­men. Dan ben ik onder­weg naar Cluj.

Toen op 3 december

2018

2017

2013

2011