Dinsdag, 20 december 2022

Nu ik een paar dagen (twee weken!) vakan­tie heb ga ik onder ande­re aan de slag met mijn web­si­te. Mis­schien heb je al gezien dat er op de home­pa­ge een bericht staat dat er momen­teel werk in uit­voe­ring is. Dat klopt. Ik heb zo’n beet­je alle berich­ten van de afge­lo­pen jaren terug in con­cept gezet en ben bezig om ze door te lich­ten op bij­voor­beeld ‘bro­ken links’ en ver­dwe­nen afbeel­din­gen. De site migra­tie van petepel.nl naar deze plek die ik een aan­tal jaren gele­den heb uit­ge­voerd heeft toch hier en daar voor wat onvoor­zie­ne eigen­aar­dig­he­den gezorgd.

Het idee is om van­af deze week iede­re dag een nieu­we upda­te te plaat­sen met op z’n minst de rubriek ‘Toen op …’ (want daar­mee kan ik oude berich­ten waar nodig opscho­nen), maar hope­lijk regel­ma­tig voor­af­ge­gaan door per­soon­lij­ke mij­me­rin­gen en obser­va­ties. Het blijft ten­slot­te een blogsite die ik meer en meer beschouw als een soort van dagboek. 

Omdat het hier de mees­te tijd van de dag nog­al regen­ach­tig was, heb ik het plan om in de tuin te gaan wer­ken door­ge­scho­ven naar mor­gen. In plaats daar­van heb ik de gele­gen­heid geno­men om The seman­tics of mur­der van Aif­ric Camp­bell uit te lezen en ben daar­na met­een begon­nen in Bring up te bodies van Hila­ry Man­tel. Dit boek van Man­tel is het twee­de deel in de tri­lo­gie over Tho­mas Crom­well, de rech­ter­hand van koning Hen­drik VIII van Enge­land. Een jaar of zo gele­den heb ik het eer­ste deel Wolf Hall gele­zen en dat vond ik echt gewel­dig goed geschreven. 

Na het avond­eten wil­de ik een film of serie gaan kij­ken maar uit­ein­de­lijk werd het wat scrol­len door mijn mas­to­don-tijd­lijn die allengs wat vol­ler wordt door de aan­hou­den­de twit­ter­mi­gra­tie in gang gezet door Elon Musk, en voor­al ver­der lezen in Bring up the bodies dat tot nu toe in niets onder­doet voor Wolf Hall.

Toen op 20 december

2018

2017

2016

2015

2014