Donderdag, 22 december 2022

’s Och­tends bezoek van de tuin­man die een offer­te gaat opstel­len voor het opho­gen van de strook grond aan de zij­kant van ons huis. Deze zomer is al het onkruid (bra­men, brand­ne­tels, en der­ge­lij­ke) afge­gra­ven nadat eerst alle los­se ste­nen waren ver­wij­derd. We had­den nog een hoop zand lig­gen dat ik er ver­vol­gens op het uit­ge­re­den met de krui­wa­gen, maar dat was bij lan­ge na niet genoeg om het op gelij­ke hoog­te met de rest van de grond te krij­gen. Dus nu moet er waar­schijn­lijk zo’n extra 6 tot 8 kuub gele­verd wor­den. En die mogen ze dan ook met­een uit­rij­den, want dat ga ik niet met de krui­wa­gen doen.

’s Mid­dags nog wat aan m’n werk­mail gedaan, maar het wordt geluk­kig allengs wat min­der nu er meer collega’s vakan­tie nemen. Daar­na voor het juis­te vakan­tie­ge­voel in een luie stoel gezakt met een kop kof­fie, wat lek­kers erbij en diver­se tijd­schrif­ten om door te bla­de­ren. Heer­lijk ontspannend.

’s Avonds samen wat tele­vi­sie geke­ken en de dag afge­slo­ten met ver­der lezen in Bring up the bodies van Hila­ry Man­tel. Tho­mas Crom­well heeft een bezoek­je gebracht aan de voor­ma­li­ge konin­gin Catha­ri­na van Ara­gon die met huis­ar­rest in een afge­le­gen kas­teel is opge­bor­gen. Zij ver­zoekt Crom­well of zij haar doch­ter mag ont­van­gen omdat het haar al die tijd ver­bo­den is con­tact te heb­ben en zij haar ein­de voelt nade­ren. Terug in Lon­den lijkt het of Anne Boleyn, de twee­de vrouw van Hen­drik VIII ein­de­lijk in ver­wach­ting is.

Toen op 22 december

2015

2014

2013