Vrijdag, 23 december 2022

Dag van de kerst­bood­schap­pen. Omdat ik al vakan­tie heb kon ik geluk­kig de erg­ste win­kel­druk­te ver­mij­den. Zon­der al te veel erger­nis en wacht­rij­en had ik tegen het mid­dag­uur mijn hele lijst­je afge­vinkt. Alleen toen ik naar huis wil­de gaan kon ik de par­keer­ga­ra­ge niet ver­la­ten wegens een rouw­stoet die voor­rang had. De don­ke­re dagen voor kerst moe­ten voor de rou­wen­den wel een heel naar­gees­tig rand­je heb­ben dit jaar.

Wat wij rond­om de kerst­da­gen gewoon­lijk doen is van strea­ming over­scha­ke­len naar dvd voor die series of films die we met ons hui­di­ge abon­ne­ment niet kun­nen zien. Zoals bij­voor­beeld Game of Thro­nes. Ter­wijl ‘ieder­een’ pro­beer­de de nieuw­ste afle­ve­rin­gen met­een te bekij­ken door ze op aller­lei manie­ren (ille­gaal) te down­lo­a­den of te strea­men, ble­ven wij rus­tig wach­ten tot de dvd uit­kwam, om die eind van het jaar als kerst­pre­sen­tje te bekijken. 

Al een tijd­je had­den we het plan om iets der­ge­lijks te doen met The Handmaid’s Tale, alleen luk­te het mij niet om dvd’s te vin­den met Neder­land­se onder­ti­te­ling. Ook de afge­lo­pen dagen lever­de mijn zoek­tocht niets op. Dus uit­ein­de­lijk gezwicht en gis­ter een abon­ne­ment op Pri­me video geno­men waar de eer­ste vier sei­zoe­nen beschik­baar zijn en inmid­dels al drie afle­ve­rin­gen geke­ken. Tot nu toe volgt de serie nauw­ge­zet (in mijn bele­ving althans) het gelijk­na­mi­ge boek van Mar­ga­ret Atwood en bevalt het prima. 

Toen op 23 december

2020

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011