Logboek — Zondag, 1 januari 2023

Bui­ten viel de regen met bak­ken uit de hemel deze och­tend ter­wijl de weer­app aan­gaf dat het de hele dag droog zou blij­ven. Toen het tegen 11 uur nog niet echt wil­de opkla­ren toch maar de hard­loop­kle­dij aan­ge­trok­ken en mijn eer­ste rond­je van het nieu­we jaar gelo­pen. Hal­ver­we­ge zag ik dat de regi­stra­tie van afstand en tem­po op pau­ze stond en hoe ik ook mijn best deed luk­te het me niet om het weer aan de gang te krij­gen. Waar­schijn­lijk was het scherm­pje van mijn hor­lo­ge te nat. Maar omdat ik een rou­te heb gelo­pen die ik wel vaker kies, weet ik dat de afge­leg­de afstand acht kilo­me­ter was. Vol­doen­de voor Nieuwjaarsdag. 

Ik las dat er racis­ti­sche tek­sten waren gepro­jec­teerd op de Eras­mus­brug in Rot­ter­dam tij­dens het aftel­mo­ment uit­ge­zon­den door RTL. In de media was voor­al veel nadruk op leu­zen zoals Whi­te lives mat­ters en Zwar­te Piet deed niks ver­keerds, maar wei­nig tot geen ver­wij­zing naar een tekst die bekend­staat als ‘de 14 woor­den’. Lees hier voor meer ach­ter­grond waar­om dit best wel wat meer aan­dacht had verdiend.

De dag heb­ben we ver­der rede­lijk rus­tig door­ge­bracht. Ver­der geke­ken naar The Handmaid’s tale waar we beland zijn bij sei­zoen 2 en het ver­haal ver­der­gaat waar het boek van Mar­ga­ret Atwood ein­digt. Ik moet beken­nen dat het even wen­nen is.

Tegen de avond bezoek gehad en daar­na gekookt en begon­nen in De open samen­le­ving en haar vij­an­den door Karl Pop­per. Het is een dik­ke pil van tegen de 1000 pagi­na’s, maar een groot gedeel­te bestaat uit het noten­ap­pa­raat. Mor­gen nog een dag­je vrij voor­dat de twee weken vakan­tie defi­ni­tief voor­bij zijn.