Vrijdag, 6 januari 2023

Na een werk­dag thuis door­ge­bracht te heb­ben aan mijn hoog/laag bureau trok ik rond 16 uur mijn hard­loop­kle­ding aan voor een kort rond­je voor­dat het don­ker werd. Opnieuw werd ik over­val­len door een kor­te maar hevi­ge regen­bui ter­wijl de weer­app aan­gaf dat er in geen vel­den of wegen ook maar eni­ge neer­slag te ver­wach­ten was. Het maak­te de pret er niet min­der om en met een vol­daan gevoel vol­bracht ik de 5 kilo­me­ter bin­nen het half uur.

In de avond kroop ik opnieuw ach­ter mijn com­pu­ter maar nu niet werk­ge­re­la­teerd. Een aan­tal archief­klus­sen die ik tij­dens de kerst­va­kan­tie had opge­start had ik nog niet weten af te ron­den. Aldus ging ik ver­der met het opscho­nen van fol­ders met foto’s, docu­men­ten en de mail van het afge­lo­pen jaar tot­dat ik vier­kan­te oog­jes had. Tijd voor een alco­hol­vrij bier­tje op de bank.

Toen op 6 januari

2022202120202019–22019–1201620152014201320122011