Zaterdag, 7 januari 2023

Van­och­tend werd ik vrien­de­lijk gevraagd om een bestel­ling op te gaan halen bij de Wel­koop. En of ik dan met­een even wat advies kon inwin­nen voor wat betreft een veeg­ma­chi­ne. Een wat? Ja, ik had het goed gehoord. Een veeg­ma­chi­ne. Dus won ik advies in en even later weer thuis werd de beslis­sing geno­men zo’n appa­raat aan te schaf­fen. Vol­gen­de week kun­nen we ‘m op komen halen. In de tus­sen­tijd ga ik mijn taken­pak­ket nog eens door­ne­men. Lang­za­mer­hand voel ik me een full-time mede­wer­ker van de plant­soe­nen­dienst in mijn vrije tijd.

Over plant­soe­nen­dienst gespro­ken. Komen­de week wordt de strook grond naast de oprit en de schuur van voor naar ach­ter met extra zwart zand opge­hoogd. Daar­voor had­den we vorig jaar al de gro­te ste­nen laten ver­wij­de­ren die er lagen. Helaas had ik sinds­dien het onkruid wie­den niet goed bij­ge­hou­den en dat bete­ken­de dat ik van­daag weer voor een groot deel van de dag met de schof­fel aan de slag moest. En mor­gen waar­schijn­lijk ook nog wel even, want het is best veel.

’s Avonds te moe van het bui­ten wer­ken dat ik niet veel meer heb gedaan dan wat tijd­schrif­ten door te bla­de­ren en muziek luis­te­ren. Wat ver­der geen straf is, maar ik had eigen­lijk ande­re, meer ambi­ti­eu­ze­re plan­nen. Door­schui­ven naar mor­gen dan maar.

Toen op 7 januari

202220202018201620152014201320122009