Maandag, 9 januari 2023

Tus­sen Roe­me­nië en Neder­land zit een uur­tje tijd­ver­schil. Niet veel maar wel onhan­dig. Want omdat mijn team zich in Cluj-Napo­ca bevindt, gaan zij lun­chen rond 11 uur Neder­land­se tijd, en ikzelf ga om 12 uur een hap­je eten ter­wijl zij dan alweer aan het werk zijn. Dat bete­kent prak­tisch gezien dat het heel regel­ma­tig voor­komt dat we een mee­ting afspre­ken die ofwel in hun of in mijn lunch plaats­vindt. Dit jaar heb­ben we voor­ge­no­men om dit zoveel moge­lijk te ver­mij­den. Van­daag is het gelukt en kon ik voor de ver­an­de­ring met enke­le collega’s tij­dens de mid­dag­pau­ze een rond­je gaan wan­de­len. Dat was alweer een hele tijd geleden.

Toen op 9 januari

202220212020201920162015201220112010