Zondag, 15 januari 2023

Ver­der geknut­seld aan mijn blogsite want ik zag bij nader bestu­de­ren dat er nog best veel (voor­al klei­ne din­gen) was mis­ge­gaan tij­dens het over­zet­ten van alle inhoud naar een ande­re domein­naam een aan­tal jaren gele­den. En als je hier­mee een­maal aan de slag gaat dan zijn er voor je het weet met­een een paar uur ver­dwe­nen (zon­der dat het nu alle­maal aan­ge­past is).

Toen ik er de zin af had zag ik ervan af om een rond­je te gaan hard­lo­pen. De wind had sinds de och­tend alleen maar aan kracht toe­ge­no­men en dat trok me niet. In plaats daar­van heb ik De avon­den van Gerard Reve uit­ge­le­zen. Ik was er de tij­dens de kerst­va­kan­tie mee begon­nen en las elke dag een hoofd­stuk tot­dat ik weer aan het werk ging. Nu als­nog goed­ge­maakt. Vol­gens tra­di­tie (bij een aan­tal Reve fans) lees je dit boek elk jaar opnieuw tus­sen kerst en nieuw­jaar, dus vol­gend jaar haal ik het weer uit de kast.

Na het avond­eten ver­der in Bring up the bodies van Hila­ry Man­tel. Ik begin lang­zaam weer in het ver­haal te komen (er zijn veel ver­schil­len­de per­so­na­ges en ik blijf terug­grij­pen naar het hand­za­me over­zicht voor­aan in het boek) maar weet nu al dat er waar­schijn­lijk komen­de week wei­nig van lezen terecht zal komen.

Ook tus­sen­door 15 minu­ten bezig geweest met Roe­meens via de Duo­lin­go web­si­te. Veel is nog bekend van de vori­ge pogin­gen. Wan­neer dat min­der wordt zal blij­ken of ik het kan blij­ven opbren­gen door te gaan. Want het is een moei­lij­ke taal. Dit­maal ga ik pro­be­ren wat min­der snel te gaan en veel meer her­ha­lings­oe­fe­nin­gen te doen. Mis­schien dat het me dan lukt de taal meer eigen te maken. En of ik dan ooit een goed gesprek met mijn collega’s in Cluj kan aan­gaan? Of een boek in het Roe­meens lezen? Wie weet. 

Toen op 15 januari

20222019201820172016201520132012–22012–12011