Donderdag, 19 januari 2023

Ik ben erin getrapt. Tij­dens mijn zes­de dag op rij oefe­nen met Duo­lin­go om wat basis Roe­meens onder de knie te krij­gen zag ik een aan­bie­ding voor­bij­ko­men om adver­ten­tie­vrij het plat­form te gebrui­ken. Ook komen er dan aller­lei ande­re moge­lijk­he­den beschik­baar, zoals het oefe­nen op basis van veel gemaak­te fou­ten of apar­te ses­sies die puur op luis­te­ren zijn inge­richt. De aan­bie­ding was een kor­ting van 60%, dus best wel fors. 

Het is natuur­lijk geen toe­val dat deze aan­bie­ding juist nu te zien is. Janu­a­ri is de maand van de goe­de voor­ne­mens en veel men­sen zijn bij­voor­beeld met spor­ten gestart of in mijn geval met het aan­le­ren van een nieu­we taal. En dan ben je meer gevoe­lig voor zo’n aan­bie­ding. Want je bent enthou­si­ast en super­ge­mo­ti­veerd om er dit jaar nu eens echt voor te gaan. Zo’n aan­bie­ding kan dan een mooi duw­tje in de rug zijn om er nog meer uit te halen. De cyni­sche mar­ke­ting­ge­dach­te die erach­ter zit is van­zelf­spre­kend dat je na een tijd­je toch weer in je oude patroon terug­valt en niet meer (zo vaak) gaat spor­ten of blijft inlog­gen om een taal te leren. Maar het geld is over­ge­maakt (meest­al voor een lan­ge­re peri­o­de) en dat heb­ben die bedrij­ven dan alvast mooi binnen.

Toch ben ik gezwicht. Ik wil het dit jaar inder­daad nu eens echt lan­ger vol­hou­den. Door het hier te delen voelt het ook meer als een ver­plich­ting nu ik weet dat men mee­kijkt (het fij­ne is dat ik geen sta­tis­tie­ken heb van mijn blog, dus ik weet niet of er in de prak­tijk nog wel lezers zijn die dit lezen, maar doe net als­of het wel zo is). Na het over­ma­ken van het gere­du­ceer­de tarief kon ik inder­daad met­een gebrui­ken van de nieu­we opties en had voor ik het wist alweer meer pun­ten (65 XP) gehaald dan nodig was voor mijn dage­lijk­se doel­stel­ling (20 XP).

Toen op 19 januari

20222020201920172016201520132012


Reacties

  1. Paul

    Ik heb het in ieder geval gele­zen. Met eni­ge moei­te want het onder­werp van mijn boek heeft weer toe­ge­sla­gen. Ik lijk weer con­tro­le te heb­ben maar een extra hoge dosis medi­cij­nen maakt in het begin dat de lui­ken nog­al snel dicht vallen.

    1. Peter Pellenaars

      Goh, wat ver­ve­lend toch weer. Fijn dat je in ieder geval met een hoge­re dose­ring van je medi­cij­nen de con­tro­le terug kunt krij­gen. Hope­lijk weet je dat vast te hou­den en nemen de bij-effec­ten gaan­de­weg af. In ieder geval dank voor het lezen onder deze omstandigheden!