Amsterdam — München — Denver — Boulder

Om 4 uur ging de wek­ker van­och­tend. Of eigen­lijk niet. Ik was net iets eer­der wak­ker en had ‘m al uit­ge­zet (zon­der erbij na te den­ken dat mocht ik weer in slaap val­len ik waar­schijn­lijk te laat op Schip­hol zou zijn). Rou­ti­neus door­liep ik het och­tend­ri­tu­eel op de bad­ka­mer en trok m’n kle­ren aan. De kof­fers ston­den al gepakt in de hal te wach­ten. Met een kop kof­fie en een brood­je voor onder­weg ver­trok ik rich­ting Schip­hol. Geen noe­mens­waar­dig ver­keer van bete­ke­nis viel er zo vroeg op de zater­dag te ont­wa­ren. Op het Lang Par­ke­ren ter­rein was het wel vol met auto’s maar ik vond een plek­je dicht bij de uit­gang. Ook bin­nen in het vlieg­veld was het heer­lijk rus­tig en zo had ik al snel mijn kof­fer inge­chekt en de secu­ri­ty door­lo­pen. In een ver­der uit­ge­stor­ven hal zat ik ruim voor ver­trek aan een vol­gen­de kop kof­fie en een warm brood­je. Klaar voor de eer­ste vlucht rich­ting Munchen.

Het con­trast tus­sen Amster­dam en Mun­chen was groot. Zag ik bij het opstij­gen voor­al groen, in Zuid-Duits­land was het over­we­gend wit. Niet dat er een dik pak sneeuw lag, maar het zag er op z’n minst flink koud en win­ter­ach­tig uit. Vol­gens de weer­app zou het in Boul­der nog een beet­je erger zijn. Daar kon ik wel dege­lijk sneeuw ver­wach­ten bij aankomst.

Na twee uur door­ge­bracht te heb­ben in Flug­ha­fen Mun­chen ver­trok­ken we voor de vlucht naar Den­ver. Zoals gebrui­ke­lijk lukt het me niet om te sla­pen in een vlieg­tuig en doe ik daar­om ook geen enke­le poging meer. Ik had het eer­ste deel Val­len­de ouders uit de roman­cy­clus De tan­de­lo­ze tijd van A.F.Th. van der Heij­den mee­ge­no­men en heb daar het groot­ste gedeel­te van de vlucht in gele­zen. Daar­na over­ge­scha­keld naar het beeld­scherm en begon­nen aan de serie Hou­se of Dra­gons. Rede­lijk fit arri­veer­de ik in Den­ver waar we helaas meer dan een uur moesten door­bren­gen in een lan­ge rij voor de dou­a­ne. Een­maal de dou­a­ne voor­bij lag mijn kof­fer al te wach­ten en stond bui­ten de bus klaar van het auto­ver­huur­be­drijf. Inmid­dels was het har­der gaan waai­en in com­bi­na­tie met een soort van ijs­re­gen en sneeuw. Niet de ide­a­le omstan­dig­he­den na zo’n lan­ge dag. Geluk­kig had ik onder­weg geen pro­ble­men. Tegen zeven uur ’s avonds plaat­se­lij­ke tijd (omge­re­kend 3 uur zon­dag­nacht in NL) par­keer­de ik de huur­au­to voor het hotel. Niet veel later lag ik in bed.

Toen op 28 januari

20222020201920182016201520132012