Boulder, 31 januari 2023

Omdat ik zater­dag­avond op het vlieg­veld van Den­ver veel tijd kwijt was bij de dou­a­ne ver­vloog mijn laat­ste kans om met twee collega’s ver­der te rij­den naar een ski­ge­bied in Colo­ra­do. Van­af het moment dat ze het een tijd gele­den voor­stel­den had ik wel al mijn twij­fels. Ik wist dat ik laat op zater­dag zou arri­ve­ren in Boul­der bij het hotel van waar ze op mij zou­den wach­ten. En om dan na zo’n lan­ge dag zon­der slaap en dus flink ver­moeid nog eens twee tot drie uur in een auto zit­ten leek me iets te veel van het goe­de. Want de zon­dag zou ik weer vroeg uit de veren moe­ten om naar de ski­pis­te te gaan. Mis­schien was het ook niet al te vei­lig om op de lan­ge lat­ten te staan ter­wijl je half slaapt en het al jaren niet meer gedaan hebt. Dus toen ik in de lan­ge wacht­rij stond liet ik hen weten dat ze zon­der mij moch­ten vertrekken.

Het bete­ken­de wel dat ik zo goed als zeker deze week de Roc­ky Moun­tains alleen van ver­af kan bewon­de­ren. Op zon­dag had ik nog heel even over­wo­gen de ber­gen in te rij­den, maar bij de hotel­re­cep­tie ver­tel­den ze me dat het waar­schijn­lijk file­rij­den zou zijn omdat er slechts een weg van­uit Boul­der toe­gang geeft tot het berg­ge­bied. En omdat er veel sneeuw geval­len was leid­de dat al tot ver­keers­hin­der, plus dat veel men­sen zich hier­door niet lie­ten afschrik­ken om als­nog een weekendje/dagje te gaan ski­ën. Ik zag er dus van­af en ging een stuk wandelen.

Geluk­kig zijn de Roc­kies wel altijd te zien van­uit Boul­der. Zo kun je ze op de eer­ste foto zien onder de ver­bin­dings­brug tus­sen de twee vleu­gels van het nieu­we kan­toor­ge­bouw waar we deze week onze work­shops heb­ben. En op de twee­de foto zie je van­uit die­zelf­de ver­bin­dings­brug. Het blijft bij­zon­der om dit geberg­te con­ti­nu om je heen te zien (en te voelen).

Ver­der was de dag iden­tiek aan die van gis­ter. We behan­del­den alleen ande­re onder­wer­pen en aten in een ander restaurant.