Boulder, 1 februari 2023

Dag 3 van de Glo­bal IT Lea­der­ship mee­ting in Boul­der. Tij­dens een van de pau­zes een kort film­pje gemaakt van het uit­zicht. De Roc­ky Moun­tains zijn in de ver­te zicht­baar. Ik vraag me altijd af als ik hier ben of dit zal wen­nen, die ber­gen op de ach­ter­grond. Voor mij althans voor­lo­pig nog steeds niet. Zo af en toe valt het me moei­lijk te con­cen­tre­ren op de onder­wer­pen waar­voor ik hier ben ben en dwa­len mijn gedach­tes af naar de tocht­jes die ik in de afge­lo­pen jaren heb gemaakt. Deze keer zal ik er helaas geen bezoek aan brengen. 

Wat we wel heb­ben bezocht is een golf­baan. Maar dan niet zo een­tje waar je met een kar­re­tje van hole naar hole rijdt, maar een afslag­baan (als dat ten­min­ste het goe­de woord is). In groep­jes van 4 per­so­nen wer­den we ver­deeld over de afslag­pun­ten, waar ieder groep­je onder­ling (net als bij bow­len) kon kie­zen uit ver­schil­len­de spel­soor­ten. In de prak­tijk kwam het voor ons als onge­oe­fen­de leken voor­al neer om te pro­be­ren zo hard en ver moge­lijk de bal weg te slaan. We had­den vol­op pret, ook dank­zij het over­vloe­di­ge eten en de bij­be­ho­ren­de drank­jes die con­ti­nu geser­veerd werden. 

In de bus terug naar Boul­der zat de stem­ming er goed in, en het duur­de niet lang voor we de chaf­feur over­tuigd had­den om een van onze iPho­nes aan te slui­ten op de muziek­in­stal­la­tie zodat we met z’n allen lied­jes naar keu­ze kon­den zin­gen. We gedroe­gen ons als op een school­reis­je. Na afloop terug bij het hotel beslo­ten we nog een nabij­ge­le­gen brou­we­rij met pub op loop­af­stand op te zoe­ken. Die ging om 10 uur ’s avonds dicht waar­door we ‘gedwon­gen’ wer­den de rest van de avond in de hotel­lob­by door te bren­gen. Kort­om, het was een gezel­li­ge avond met het gehe­le team, want enke­len van ons zou­den in de loop van don­der­dag weer terugreizen.

Toen op 1 februari

20212020201920172016201520142012