Logboek — 20230429

Dat het met mijn rug nog niet hele­maal goed gaat merk­te ik van­och­tend opnieuw bij het legen van de aan­hang­wa­gen. Deze was inmid­dels weer goed gevuld door Inge met tuin­af­val de afge­lo­pen week en dus mocht ik in de vroe­ge och­tend naar de stort­plaats. Ik had de riek mee­ge­no­men maar kwam er al snel ach­ter dat het min­der onge­mak gaf door gewoon mijn han­den te gebrui­ken. Het duurt dan alleen wat langer.

De rest van de dag heb ik reke­ning gehou­den met de klus­jes dat ik mijn rug een beet­je kon ont­zien. De mees­te tijd ging zit­ten in het ver­wij­de­ren van de opko­men­de bra­men en brand­ne­tels in het gedeel­te naast de schuur waar­van we de gro­te ste­nen heb­ben ver­wij­derd en een nieuw laag zand heb­ben aan­ge­bracht. Don­der­dag en vrij­dag had ik het eerst goed geschof­feld en nu ging ik met een mes en schop de res­tan­ten van dit stug­ge onkruid te lijf. Tegen vier uur was ik ermee klaar.

Toen bleef er nog twee uur over om bin­nen te stof­zui­gen en de keu­ken op te rui­men, te dou­chen en het avond­eten te maken. Want rond zes uur zou onze klein­doch­ter gebracht wor­den om een paar uur­tjes bij ons door te bren­gen zodat haar ouders bij vrien­den op kraam­vi­si­te kon­den gaan.

We zaten nog aan de eet­ta­fel toen ze arri­veer­den. Met wat lich­te paniek want de klei­ne had haar eten inmid­dels hele­maal uit­ge­kotst. In haar nieu­we auto­stoel­tje. Geluk­kig viel de scha­de mee en was alles rede­lijk snel opge­ruimd. Wat haar pre­cies dwars zat was niet dui­de­lijk want het beker­tje yog­hurt dat ze bij ons kreeg voor­dat ze moest gaan sla­pen kwam er ook niet veel later weer uit. En het sla­pen zelf luk­te ook niet zoals gewoon­lijk. Lan­ger dan nor­maal bleef ze hui­len en twee keer heb­ben we haar er uit­ge­haald voor­dat ze dan toch in slaap viel. 

Mijn plan­nen om ’s avonds ver­der te lezen in De Fran­se Revo­lu­tie had ik inmid­dels al ter­zij­de gelegd. Een beet­je tv kij­ken en nog wat klet­sen tot onze zoon en vrien­din later op de avond terug kwa­men van hun uit­stap­je. Net na elf uur ging ik naar bed.