Ontdek gisteren, begrijp vandaag

Okto­ber is de Maand van de Geschie­de­nis, het groot­ste geschie­de­nis­eve­ne­ment van Neder­land. Samen met tal­lo­ze musea, bibli­o­the­ken, boek­han­dels, archie­ven en ande­re cul­tu­re­le instel­lin­gen orga­ni­seert de Maand meer dan vijf­hon­derd acti­vi­tei­ten door het hele land. Onder het mot­to ‘Ont­dek gis­te­ren, begrijp van­daag’ bren­gen we in okto­ber 2022 met het the­ma Wat een…

Na weinig gedane

Na wei­nig geda­ne zaken vond ik het van­mid­dag tijd voor een rond­je hard­lo­pen. Ik kleed­de me om en zocht mijn hard­loop­schoe­nen. Die ble­ken al in gebruik. Een slak was schijn­baar niet tevre­den met z’n slak­ke­gan­ge­tje en had het idee opge­vat dat met een stel hard­loop­schoe­nen het wel­licht har­der zou gaan.…