Rondje verkeerde timing

Deze blog­post is deel 5 van 5 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Gis­ter zag ik op de weer-app dat het van­daag zowat de hele dag zou gaan rege­nen. Het maak­te dus niet zo heel veel uit op welk tijd­stip ik zou gaan hard­lo­pen. Maar van­och­tend bij het ont­wa­ken was het gro­ten­deels droog en dat bleef het de eer­ste uren. Zon­der te chec­ken of dat zo zou blij­ven hees ik Lees ver­der

Don’t mention the ridderschap!

Deze blog­post is deel 31 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Der­tig­ste hoofd­stuk:

Gaan­de over de gevat­heid van de scho­ne Doro­tea en ande­re aar­di­ge en ver­ma­ke­lij­ke aan­ge­le­gen­he­den

Voor wie vori­ge week zon­dag ver­geefs heeft zit­ten wach­ten op een nieuw deel­tje in deze almaar groei­en­de reeks over het boek Don Qui­chot door Cer­van­tes wil ik Lees ver­der

Aarzelend begin in de herkansing

Deze blog­post is deel 4 van 5 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Pre­cies een maand gele­den liep ik een rond­je van 6 kilo­me­ter voor wat een aan­zet had moe­ten zijn voor het trai­ningstra­ject rich­ting de Air­born Free­dom Trail op 14 sep­tem­ber. Daar is het tot nu toe bij geble­ven. Griep en de nasleep ervan weer­hiel­den me ervan om de hard­loop­schoe­nen aan te trek­ken.

Van­daag Lees ver­der

Daar hep je regtop

Je rijdt ’s och­tends in je auto naar het werk en op de radio hoor je dat je recht hebt op kun­nen lezen en schrij­ven. En je denkt Ja! daar heb ik zeker recht op want heel je leven heb je al wil­len lezen en schrij­ven en je luis­tert goed wat je moet doen om daar recht op te heb­ben en het is heel mak­ke­lijk Lees ver­der

Alles komt samen

Deze blog­post is deel 30 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Negen­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:

Het­welk han­delt over de dwa­ze lis­ten en lagen die men bedacht en de maat­re­ge­len die men trof om onze ver­lief­de rid­der te ver­los­sen uit de zeer stren­ge peni­ten­tie wel­ke hij zich had opge­legd

Nadat de scho­ne Doro­tea haar ver­haal heeft gedaan hoe zij bedro­gen Lees ver­der

Alaaf!

Het was tijd voor een afde­lings­bor­rel vol­gens onze mana­ger. Daar was ieder­een het mee eens. Maar wan­neer? En waar? Oh, en was het met of zon­der aan­hang?

Ik was bang dat door al dit geneu­zel de bor­rel nog wel even op zich zou laten wach­ten, maar dat viel mee. Iemand kwam dezelf­de dag nog met een loca­tie Lees ver­der