Peter Pellenaars

Bij het ontwaken

Bij het ont­wa­ken wist ik gedu­ren­de een kort moment niet waar ik was. In een tota­le don­ker­te waar­op mijn ogen geen vat kon­den krij­gen drong van ergens bui­ten­af luid­ruch­tig motor­ge­ronk naar bin­nen. Lang­zaam kwa­men de beel­den terug van gis­ter­avond toen ik na de hike in Fla­ti­rons bij het hotel arri­veer­de en daar een gro­te verzameling …

Bij het ont­wa­ken Lees meer »

Of ik zin

Of ik zin had om vrij­dag­mid­dag het werk het werk te laten en in plaats daar­van een lich­te hike in de Fla­ti­rons te doen? Of ik daar­over moest naden­ken was mijn reac­tie. Natuur­lijk had ik zin om er even tus­sen­uit te gaan na de inten­sie­ve dagen op kan­toor in Boul­der. En dus klap­ten we rond …

Of ik zin Lees meer »

Aan een verder

Aan een ver­der strak­blau­we hemel viel deze och­tend een klein wolk­je te ont­wa­ren waar­uit een nevel van regen kwam die lang­zaam rich­ting Boul­der en de Roc­ky Moun­tains trok. In mijn huur­au­to volg­de ik het nat­te spoor tot­dat ik links­af moest naar kan­toor. Daar was het kurk­droog zoals de voor­bije dagen en de tem­pe­ra­tuur op het …

Aan een ver­der Lees meer »

We gingen naar

We gin­gen naar een ander res­tau­rant, voor de rest ver­liep de dag een­der als gis­ter. Wel was er een col­le­ga uit Min­ne­so­ta die jam­mer genoeg pas laat op de hoog­te was gebracht van de wij­zi­ging in het pro­gram­ma en graag lan­ger was geble­ven. Hij moest ech­ter hel­pen op de boer­de­rij die hij er samen met …

We gin­gen naar Lees meer »

Voor de zekerheid

Voor de zeker­heid had ik het navi­ga­tie­sys­teem aan­ge­zet maar als­of ik er gis­ter nog geweest was reed ik als op de auto­ma­ti­sche piloot van mijn hotel in Long­mont over de Dia­go­nal High­way naar het kan­toor in Boul­der. Met voor me en rechts van me schit­te­rend uit­zicht op de uit­lo­pers van de Roc­ky Moun­tains. Zou ik …

Voor de zeker­heid Lees meer »

De wekker ging

De wek­ker ging om 4 uur ’s och­tends. Gis­ter­avond had ik een inschat­ting gemaakt van mijn kan­sen om op tijd te zijn voor mijn vlucht naar Den­ver, Colo­ra­do. Een trein­sta­king in het wes­ten des landsl, het feit dat de vakan­tie gro­ten­deels voor­bij was en het werk­ver­keer op de maan­dag­och­tend lang­zaam op gang kwam en de …

De wek­ker ging Lees meer »

Achter de schuur

Ach­ter de schuur heb­ben we inmid­dels een hele hoop over­tol­li­ge ste­nen, dak­pan­nen, plan­ken en der­ge­lij­ke ver­za­meld. Hoe­wel het net­jes ligt opge­sta­peld en gesor­teerd neemt het rede­lijk wat ruim­te in. Zo af en toe moe­ten we daar­om wat weg­doen of op een ande­re manier opslaan als we het echt lan­ger wil­len bewa­ren voor ‘je weet maar …

Ach­ter de schuur Lees meer »