Header op de kop getikt

Er zou een man al vroeg komen deze och­tend om wat hek­werk op te halen. Ik besloot eerst de bood­schap­pen te gaan doen en dan ach­ter de schuur ruim­te te maken zodat we er goed bij zou­den kun­nen. Want twee poor­ten moesten nog los­ge­schroefd wor­den alvo­rens ze afge­voerd kon­den wor­den.

Onder­weg naar het Lees ver­der

Leonardo en iemand van wie ik de naam alweer vergeten ben

Na het acht­uur­jour­naal deed ik er net iets te lang over om de TV uit te zet­ten. Waar­door ik in een voor­proef­je terecht­kwam van een nieuw pro­gram­ma over Leo­nar­do da Vin­ci. Als ik het op kon bren­gen om de recla­me­zend­tijd uit te zit­ten zou ik veel nieuws over deze gigant uit de Renais­san­ce te weten Lees ver­der

Woensdag, 30 januari 2019

In SPQR — A His­to­ry of Ancient Rome door Mary Beard ben ik aan­be­land bij de peri­o­de rond 150 v. Chr. en wordt er stil­ge­staan bij wat de Griek­se his­to­ri­cus Poly­bi­us schrijft over het poli­tie­ke sys­teem in Rome. Daar­bij gebruikt hij ook de term ‘demo­cra­tie’, maar dat moet vol­gens Mary Beard Lees ver­der

Maandag, 28 januari 2019

Soms heb ik een teken van boven nodig voor het laat­ste duw­tje in de goe­de rich­ting. Dat teken kan van alles zijn. Een opmer­king van een col­le­ga bij de kof­fie­au­to­maat, een affi­che aan de rand van de snel­weg of een com­mer­ci­al op de radio. Het maakt niet uit. Als het ver­band houdt met onder­werp waar Lees ver­der

De verbeelding aan de macht

Deze blog­post is deel 26 van 28 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Vijf­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:
Het­welk han­delt over de won­der­baar­lij­ke din­gen die de dap­pe­re Rid­der van de Man­cha in de Sier­ra More­na over­kwa­men, en over de peni­ten­tie die hij deed naar het voor­beeld van Bel­te­ne­bros

Laat ik om te begin­nen eerst maar eens ver­tel­len hoe­zeer ik onder Lees ver­der