blogpost

20220123 — zondag

Van­och­tend als eer­ste klus de kachel weer flink opge­stookt want de tem­pe­ra­tuur in huis schom­mel­de rond de vijf­tien gra­den. Met m’n stu­die­boe­ken de och­tend door­ge­bracht in de woon­ka­mer. Rond het mid­dag­uur m’n hard­loop­kle­ren en ‑schoe­nen aan­ge­trok­ken en een stuk­je gaan ren­nen. Inge had in de tus­sen­tijd een lek­ke­re maal­tijd gemaakt voor onze zoon en schoondochter …

20220123 — zon­dag Lees verder »

20220122 — zaterdag

De vloer­ver­war­ming is kapot. Nor­maal gespro­ken is water bij­vul­len de reme­die. Helaas werkt dat nu niet. Dan de hout­ka­chel maar aan.
In Gene­sis 22 lezen we hoe Abra­ham op de proef gesteld wordt door God. Zal hij zover gaan om zijn eigen zoon te slach­ten? Je leest het hier.

20220121 — vrijdag

Het werk op kan­toor werd tij­de­lijk stil­ge­legd wegens BREAKING NEWS: onze klein­doch­ter is geboren!
In Gene­sis 21b gaat het over de eed die Abra­ham en Abi­me­lech zwe­ren bij een waterput.

20220120 — donderdag

Ook van­daag thuis gewerkt. Mor­gen weer naar kan­toor. De dag had een aan­tal pit­ti­ge ver­ga­de­rin­gen in pet­to waar ik me goed op had kun­nen voor­be­rei­den, maar waar ik des­on­danks om ver­schil­len­de rede­nen toch een beet­je tegen­op zag. Het viel uit­ein­de­lijk (zoals zo vaak) mee. Helaas liep de laat­ste mee­ting uit en had ik wei­nig tijd …

20220120 — don­der­dag Lees verder »

20220118 — dinsdag

Thuis­werk­dag. Geen bij­zon­de­re zaken werk­ge­re­la­teerd. Veel calls, wei­nig tijd om aan acties te wer­ken. De ach­ter­stand blijft. Rond zes uur gaan koken. Na het avond­eten aan de stu­die gegaan. Ben op m’n gemak de samen­vat­tin­gen door aan het nemen. Komend week­end ga ik me bezig­hou­den met oefen­ten­ta­mens. Dan krijg ik een beter beeld hoe goed …

20220118 — dins­dag Lees verder »

20220117 — maandag

Dag­je op kan­toor. Met de Ford Ka en zon­der accu­pro­ble­ma­tiek. Hal­ver­we­ge de dag kre­gen we het goe­de nieuws dat de kan­di­daat voor een open posi­tie in ons team het aan­bod geac­cep­teerd had. Nu kun­nen we met­een door met het zoe­ken naar een ver­van­ger voor het team­lid dat ons bin­nen­kort gaat ver­la­ten voor een baan buiten …

20220117 — maan­dag Lees verder »

20220116 — zondag

Om wat beter over­zicht te hou­den tij­dens mijn werk aan de lite­ra­tuur­lijst had ik een twee­de scherm aan mijn lap­top gekop­peld. Dat ging goed. Tot van­och­tend. Plots liep alles vast toen ik met mijn cur­sor van het ene naar het ande­re scherm wil­de gaan. Wat ik ook deed, niets hielp. Net toen ik met een …

20220116 — zon­dag Lees verder »