Categorie: blogpost

20210527

Cul­tuur­we­ten­schap­pen: Ver­der met para­graaf 4 ‘De kerk als afbeed­ling van het Hemel­se Jeru­za­lem’ in hoofd­stuk 6 ‘Kopie en navol­ging in het mid­del­eeuw­se bou­wen’ uit Manie­ren van kij­ken. Een mooi onder­deel in deze para­graaf vond ik de uit­leg dat bepaal­de ken­mer­ken van mid­del­eeuw­se ker­ke­lij­ke archi­tec­tuur ele­men­ten bevat­ten die type­rend zijn voor het stads­beeld uit dezelf­de peri­o­de waar­in het […]

20210523

Cul­tuur­we­ten­schap­pen: Een grap­pi­ge anek­do­te met betrek­king tot het rui­ter­stand­beeld van Mar­cus Aure­li­us is dat er tot ver in de mid­del­eeu­wen spra­ke was van een per­soons­ver­wis­se­ling. Men dacht dat het hier de eer­ste chris­te­lij­ke kei­zer Con­stan­tijn de Gro­te (cir­ca 280–337, kei­zer 306–337) betrof van­we­ge het ‘zegen­de gebaar’ dat gezien werd in de uit­ge­strek­te rech­ter­arm. Onder­zoek door […]