Daar hep je regtop

Je rijdt ’s och­tends in je auto naar het werk en op de radio hoor je dat je recht hebt op kun­nen lezen en schrij­ven. En je denkt Ja! daar heb ik zeker recht op want heel je leven heb je al wil­len lezen en schrij­ven en je luis­tert goed wat je moet doen om daar recht op te heb­ben en het is heel mak­ke­lijk Lees ver­der

Concert

Deze blog­post is deel 9 van 9 in de serie We zijn alle­maal alleen

We zijn inmid­dels twee jaar ver­der. Suzan woont nog steeds op zich­zelf. Geen part­ner. Nie­mand is bij haar inge­trok­ken. Oh, ze heeft genoeg aan­loop gehad, daar niet van. En menig man heeft zon­der al te veel moei­te tot haar slaap­ka­mer weten door te drin­gen. Maar daar bleef het bij. Als ze al niet ’s Lees ver­der

Tien jaar later

Geluid dringt onom­keer­baar door de stil­te.
Hij kijkt op van het scherm. Er gaan jaren voor­bij voor­dat hij arri­veert.
Bui­ten staat een boom in het vol­le zon­licht
Hij loopt naar het raam. Een vrouw is bezig in de tuin. Ze zwaait naar hem en hij zwaait terug.
Bin­nen staat een Lees ver­der

Eerste kerstdag

Deze blog­post is deel 8 van 9 in de serie We zijn alle­maal alleen

Suzan schenkt zich­zelf nog maar eens een kop­je kof­fie in. Dit is haar eer­ste kerst­mis zon­der Lau­rens sinds ze een half jaar gele­den uit elkaar zijn gegaan. Hon­derd­vijf­en­zes­tig dagen om pre­cies te zijn. Op die bewus­te dag zelf had­den ze geen ruzie gehad. Na het avond­eten was Lau­rens gaan ten­nis­sen Lees ver­der

Vakantieliefde op Aicha Qandisha

Mijn gezicht diep in haar haren begra­ven. Het hare drukt in het kus­sen. Ik adem haar geur. Van onschuld. Van len­te.
Ik pak haar bij de schou­ders en duw mezelf omhoog. Die­per in haar. Maak lome bewe­gin­gen van­uit de heu­pen. Bewust lang­zaam om de cli­max uit te stel­len. Wat niet lang meer zal luk­ken.
Lees ver­der

Sciencefiction voor gevorderden

Wat een rot­streek!’
‘Huh? Waar heb je het over?’
‘Ach, doe toch niet zo onno­zel. Als­of je niet weet waar ik het over heb.’
‘Echt. Ik zweer het je. Waar heb je het over?’
‘Over je laat­ste blog­post. Zo mis­se­lijk.’
‘Wel­ke laat­ste blog­post? Deze?’
‘Nee joh, doe niet Lees ver­der