Inleiding letterkunde — Eindopdracht

Als afslui­ting van de cur­sus Inlei­ding let­ter­kun­de (onder­deel van de oplei­ding Cul­tuur­we­ten­schap­pen aan de OU) moesten we een ver­haal­ana­ly­se schrij­ven van maxi­maal 1700 woor­den (exclu­sief voet­no­ten en lite­ra­tuur­lijst). We kre­gen hier­voor twee weken de tijd. Het ver­haal dat we moesten ont­le­den was ‘De bloei­en­de dood­kist’ geschre­ven door de Bel­gi­sche schrij­ver Roger van de Vel­de. Deze week […]

Read More

Winterlandschap

Er stond een ijzi­ge wind maar dat weer­hield me er niet van deze och­tend ruim voor negen uur aan mijn dage­lijk­se wan­de­ling te begin­nen, want het had gesneeuwd! En niet zo’n beet­je ook. Althans voor Neder­land­se begrip­pen in de 21ste eeuw. Ondanks de hevi­ge kou was het een ver­a­de­ming om een rond­je te lopen in […]

Read More

Wandelen is competitie

Het omme­tje van­daag was de zeven­de op een rij, en dus een vol­le­di­ge week van och­tend­wan­de­ling voor negen uur ’s och­tends. Niet heel bij­zon­der maar wel voor mij want zo vaak deed ik dat niet meer. Wel regel­ma­tig voor een hard­loop­rond­je. Dat ik er een app voor nodig heb zegt eigen­lijk al genoeg. Blijk­baar heb […]

Read More

Niet verder dan het spoor

Iets na half zeven sloot ik de deur ach­ter me voor een omme­tje om de dag mee te begin­nen. Voor de ver­an­de­ring volg­de ik de Lin­ge rich­ting Door­nen­burg. Bij het punt aan­ge­ko­men dat het wan­del­pad onder de Betu­we­lijn door­gaat sloeg ik links­af omdat ik maar een klein half uur­tje de tijd had. Via een stukje […]

Read More

Vijf op een rij

Ook van­och­tend ben ik er weer opuit gegaan om een stuk­je te wan­de­len. De vijf­de dag op rij sinds ik de Omme­tje app van de Her­sen­stich­ting heb geïn­stal­leerd. Het bevalt me uit­ste­kend maar dat kan zomaar ver­an­de­ren als de ver­wach­tin­gen voor wat betreft stren­ge vorst en hevi­ge sneeuw­val komend week­end rea­li­teit wor­den. Hoe­wel je je […]

Read More

Voor dag en dauw

Deze och­tend werd er regen voor­speld dus ik besloot al te gaan wan­de­len ter­wijl de zons­op­gang nog op zich liet wach­ten. In de ver­te leek het of de zon lang­zaam opkwam, maar dat is gezichts­be­drog. Het is de gloed die van­uit de kas­sen de don­ker­te door­breekt. Wel altijd bij­zon­der om te zien. Niet veel later […]

Read More