Categorie: Informatief

Zo waar als het gedrukt staat

Deze blog­post is deel 33 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Twee­ën­der­tig­ste hoofd­stuk:

Het­welk han­delt over het­geen Don Qui­chot en gans zijn gezel­schap in de her­berg over­kwam

Ein­de­lijk komt het gezel­schap bij de her­berg aan waar Don Qui­chot en San­cho al eens eer­der op hun tocht onder­dak had­den gevon­den (waar­bij de dolen­de rid­der zelfs het idee had dat het hier een kas­teel betrof). Er wordt aller­eerst een kamer voor Don Qui­chot in orde gebracht zodat hij zich te rus­te kan bege­ven ter­wijl de rest aan­schuift voor een avond­maal. Omdat San­cho eerst nog wat ande­re klus­jes moet afhan­de­len gaan de gesprek­ken aan tafel al snel over de ver­meen­de gek­kig­heid van onze in die­pe rust ver­ke­ren­de held.

Blijf lezen →

Laat me met rust!

Deze blog­post is deel 32 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Een­en­der­tig­ste hoofd­stuk:

Over de kos­te­lij­ke gesprek­ken die gevoerd wer­den tus­sen Don Qui­chot en San­cho Pan­za, zijn schild­knaap, en wat er meer volgt

Ter­wijl het gezel­schap nog steeds onder­weg is naar het dichts­bij­zijn­de dorp om Don Qui­chot de hulp te bie­den die hij drin­gend nodig heeft (hoe­wel hij dat zelf zal ont­ken­nen) wil hij nu toch wel eens weten hoe het gesprek is gegaan tus­sen zijn knecht San­cho en zijn aan­be­den Dul­ci­nea. Het brengt San­cho in een moei­lij­ke situ­a­tie gezien hij de vrouw nog nooit eer­der heeft ont­moet, laat staan dat hij de brief van Don Qui­chot aan haar heeft weten te over­han­di­gen van­we­ge de toe­val­li­ge ont­moe­ting met de pas­toor en de bar­bier bij de her­berg.

Blijf lezen →

Don’t mention the ridderschap!

Deze blog­post is deel 31 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Der­tig­ste hoofd­stuk:

Gaan­de over de gevat­heid van de scho­ne Doro­tea en ande­re aar­di­ge en ver­ma­ke­lij­ke aan­ge­le­gen­he­den

Voor wie vori­ge week zon­dag ver­geefs heeft zit­ten wach­ten op een nieuw deel­tje in deze almaar groei­en­de reeks over het boek Don Qui­chot door Cer­van­tes wil ik graag mijn excu­ses aan­bie­den. Het had een sim­pe­le reden: ik had een paar daag­jes vrij­af geno­men op don­der­dag en vrij­dag en trok dat vakan­tie­ge­voel door naar het week­end. Pas laat op de zon­dag­avond bij het naar bed gaan rea­li­seer­de ik me hoe ik in gebre­ke was geble­ven. Sor­ry.

Blijf lezen →

Alles komt samen

Deze blog­post is deel 30 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Negen­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:

Het­welk han­delt over de dwa­ze lis­ten en lagen die men bedacht en de maat­re­ge­len die men trof om onze ver­lief­de rid­der te ver­los­sen uit de zeer stren­ge peni­ten­tie wel­ke hij zich had opge­legd

Nadat de scho­ne Doro­tea haar ver­haal heeft gedaan hoe zij bedro­gen is door Don Fer­nan­do wil zij slechts één ding, en dat is met rust gela­ten te wor­den. Of haar toe­hoor­ders mis­schien een plek weten waar zij de rest van haar leven in vol­le­di­ge iso­la­tie kan door­bren­gen want haar schaam­te is zo groot,

Blijf lezen →

What does it all mean?

Deze blog­post is deel 19 van 19 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.127–130]

Ik lees weer ver­der in Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce. Eer­lijk gezegd heb ik er de afge­lo­pen tijd wel vaker in gele­zen, maar ik ga nu pro­be­ren (net zoals me dat bij Don Qui­chot gelukt is) om er weer regel­ma­tig over te blog­gen en de ver­haal­lijn van het boek aan te hou­den zodat de serie blog­posts uit­ein­de­lijk het gehe­le boek van begin to eind bestrijkt.

Blijf lezen →

Hoe meer zielen, hoe meer liefdesverdriet

Deze blog­post is deel 29 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Acht­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:

Het­welk han­delt over het nieuw en ver­kwik­ke­lijk avon­tuur dat de pas­toor en de bar­bier in het­zelf­de geberg­te over­kwam

Niet gehin­derd door eni­ge ken­nis ver­keer­de ik altijd in de ver­on­der­stel­ling dat het boek Don Qui­chot voor­na­me­lijk was opge­bouwd uit vele afge­ron­de hoofd­stuk­ken waar iede­re keer Don Qui­chot en/of zijn knecht San­cho cen­traal ston­den en aller­lei avon­tu­ren beleef­den ter­wijl ze door het Spaan­se land trek­ken. Tot een aan­tal hoofd­stuk­ken gele­den leek mijn lees­er­va­ring over­een te komen met het beeld dat ik ervan had. Ik moet dat ech­ter bij­stel­len.

Blijf lezen →