Een onverwachts ja-woord

Deze blog­post is deel 28 van 28 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Zeven­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:

Hoe de pas­toor en de bar­bier hun zin door­dre­ven, en ande­re gebeur­te­nis­sen waar­dig in deze scho­ne his­to­rie ver­haald te wor­den

Ergens hal­ver­we­ge het onder­ha­vi­ge hoofd­stuk valt het ver­haal even stil voor een onder­bre­king door de ver­tel­ler van dienst die Lees ver­der

Weet, hier weende Don Quichote

Deze blog­post is deel 27 van 28 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Zes­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:

Waar­in men meer ver­neemt van de aar­dig­he­den die Don Qui­chot uit ver­liefd­heid in de Sier­ra More­na ver­toon­de

Gedich­ten­dag is hét poë­zie­feest van Neder­land en Vlaan­de­ren. Ieder jaar op de laat­ste don­der­dag van janu­a­ri, staat de poë­zie een dag lang in Lees ver­der

Leonardo en iemand van wie ik de naam alweer vergeten ben

Na het acht­uur­jour­naal deed ik er net iets te lang over om de TV uit te zet­ten. Waar­door ik in een voor­proef­je terecht­kwam van een nieuw pro­gram­ma over Leo­nar­do da Vin­ci. Als ik het op kon bren­gen om de recla­me­zend­tijd uit te zit­ten zou ik veel nieuws over deze gigant uit de Renais­san­ce te weten Lees ver­der

De verbeelding aan de macht

Deze blog­post is deel 26 van 28 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Vijf­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:
Het­welk han­delt over de won­der­baar­lij­ke din­gen die de dap­pe­re Rid­der van de Man­cha in de Sier­ra More­na over­kwa­men, en over de peni­ten­tie die hij deed naar het voor­beeld van Bel­te­ne­bros

Laat ik om te begin­nen eerst maar eens ver­tel­len hoe­zeer ik onder Lees ver­der

Don Quichot kon het weer niet laten

Deze blog­post is deel 25 van 28 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Vier­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:
Waar­in het avon­tuur van de Sier­ra More­na ver­volgd wordt

De jon­ge­man die zo plots­klaps en toe­val­lig van­uit het niets in vorig hoofd­stuk tevoor­schijn komt is inder­daad blij­kens de gei­ten­hoe­der de eige­naar van de spul­len die Don Qui­chot en San­cho Pan­zo Lees ver­der

De man in de bergen

Deze blog­post is deel 24 van 28 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Drie­ën­twin­tig­ste hoofd­stuk:
Over het­geen de ver­maar­de Don Qui­chot over­kwam in de Sier­ra More­na, het­wel­ke een der zon­der­ling­ste avon­tu­ren is geweest die in deze ware en waar­ach­ti­ge geschie­de­nis wor­den ver­haald

Voor de ver­an­de­ring laat Don Qui­chot zich over­ha­len door zijn knecht Lees ver­der

Stenen voor dank

Deze blog­post is deel 23 van 28 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Twee­ën­twin­tig­ste hoofd­stuk:
Hoe Don Qui­chot een aan­tal onge­luk­ki­gen bevrijd­de die men tegen hun wens voer­de naar waar zij niet heen wil­den

Dat Don Qui­chot geheel zijn grip op de rea­li­teit kwijt is mag onder­hand wel dui­de­lijk zijn, maar voor de twij­fe­laars volgt in het onder­ha­vi­ge Lees ver­der