Informatief

Jonas Panza

Deze blog­post is deel 18 van 25 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — zeven­tien­de hoofd­stuk
Waar­in de ontel­ba­re weder­waar­dig­he­den ver­volgd wor­den, wel­ke de dap­pe­re Don Qui­chot en zijn goe­de schild­knaap San­cho Pan­za te ver­du­ren had­den in de her­berg die hij tot zijn scha­de voor kas­teel hield

Na een nacht vol cha­os en geweld ont­dekt Don Qui­chot bij het Lees ver­der

Opkomst

We zijn inmid­dels enke­le dagen ver­der en ik log nog iede­re avond in op Duo­lin­go om een aan­tal kor­te les­sen Roe­meen­se taal te vol­gen. In dit tem­po zal ik mini­maal een vijf­tal jaren nodig heb­ben voor­al­eer ik de basis van het Roe­meens onder de knie heb, maar dat deert me niet. Ik pro­beer het ten­min­ste. Lees ver­der

Dit was het (Roemeense) nieuws

Als­of nieuws uit Roe­me­nië plots meer in de belang­stel­ling staat zodra ik mezelf ver­diep in de Roe­meen­se taal. Zo voelt het althans. Maar het zal wel te maken heb­ben met onbe­wust selec­tie­ve per­cep­tie.

Hoe dan ook, bij mijn eer­ste poging nu een jaar gele­den waren het voor­al de vele cor­rup­tie­schan­da­len Lees ver­der

Duolingo in de herkansing

Eind van de maand ga ik weer naar Roe­me­nië. M’n zeven­de trip­je dit jaar als ik me niet ver­gis. En nog steeds spreek ik geen woord Roe­meens ondanks al mijn goe­de voor­ne­mens die ik eind vorig jaar had. Het leek me toen een mooie aan­lei­ding om de taal te leren nu ik de kans kreeg om er regel­ma­tig Lees ver­der

Alles wat ik wil weten

De boe­ken die ik tegen beter weten in besteld heb zijn:

  • Super­in­tel­li­gen­ce — Paths, Dangers, Stra­te­gies — geschre­ven door Nick Bostrom
  • Alles wat je wilt weten over hard­lo­pen — geschre­ven door Maris­ka van Sprun­del

Van­daag kwa­men ze bin­nen. Ik zat te lezen in SPQR — A His­to­ry of Ancient Rome, een gewel­dig boek van de his­to­ri­ca Mary Beard waar ik afge­lo­pen zon­dag in begon­nen was tij­dens een week­end­je Wel­l­ness in Erme­lo.
Wat nu?

Toch maar even het boek van Lees ver­der

Uitgelezen — juni 2018

Time Travel – James Gleick

Tijd­rei­zen. Wie zou het niet eens wil­len pro­be­ren? Maar zodra je erover gaat fan­ta­se­ren raak je al snel ver­ward in je eigen fan­ta­sie­ën. Want wat nu als je terug­gaat in de tijd en in een situ­a­tie ver­wik­keld raakt die de toe­komst zoda­nig kan beïn­vloe­den dat zelfs jouw geboor­te in gevaar brengt. Hoe Lees ver­der

Uitgelezen — mei 2018

No is not enough — Naomi Klein

Vorig jaar zomer begon ik te lezen in dit boek, net nadat het was uit­ge­ko­men. De ver­kie­zing van Donald Trump lag vers in het geheu­gen en zijn eer­ste destruc­tie­ve daden om alles wat Oba­ma had opge­bouwd weer teniet te doen wist Nao­mi Klein in haar boek nog mee te nemen. Het was fas­ci­ne­ren­de lec­tuur. Lees ver­der