Leonardo en iemand van wie ik de naam alweer vergeten ben

Na het acht­uur­jour­naal deed ik er net iets te lang over om de TV uit te zet­ten. Waar­door ik in een voor­proef­je terecht­kwam van een nieuw pro­gram­ma over Leo­nar­do da Vin­ci. Als ik het op kon bren­gen om de recla­me­zend­tijd uit te zit­ten zou ik veel nieuws over deze gigant uit de Renais­san­ce te weten komen. Ik besloot dat offer te bren­gen. […]  Lees ver­der

De verbeelding aan de macht

Deze blog­post is deel 26 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Vijf­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:
Het­welk han­delt over de won­der­baar­lij­ke din­gen die de dap­pe­re Rid­der van de Man­cha in de Sier­ra More­na over­kwa­men, en over de peni­ten­tie die hij deed naar het voor­beeld van Bel­te­ne­bros […]  Lees ver­der

Don Quichot kon het weer niet laten

Deze blog­post is deel 25 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Vier­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:
Waar­in het avon­tuur van de Sier­ra More­na ver­volgd wordt

De jon­ge­man die zo plots­klaps en toe­val­lig van­uit het niets in vorig hoofd­stuk tevoor­schijn komt is inder­daad blij­kens de gei­ten­hoe­der de eige­naar van de spul­len die Don Qui­chot en San­cho Pan­zo eer­der tij­dens hun tocht door het geberg­te gevon­den (en in het geval van San­cho en de goud­stuk­ken, onrecht­ma­tig toe­ge­ëi­gend heb­ben, maar voor­als­nog gaat het daar (nog) niet over). Hij is in goe­de doen wat betreft mede­deel­zaam­heid over wat hem is voor­ge­val­len waar­door hij gemeend heeft zijn toe­vlucht te zoe­ken diep in het meest onher­berg­za­me gedeel­te van de Sier­ra More­na, ech­ter aller­eerst wil hij eten. Veel eten. Pas daar­na zoekt het gezel­schap een rus­tig plek­je op alwaar de jon­ge­man (door Cer­van­tes dan weer eens ‘de have­lo­ze Rid­der van het Geberg­te’ en een ande­re keer ‘De Rid­der van het Struik­ge­was’ genoemd) zijn ver­haal kan doen. […]  Lees ver­der

De man in de bergen

Deze blog­post is deel 24 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Drie­ën­twin­tig­ste hoofd­stuk:
Over het­geen de ver­maar­de Don Qui­chot over­kwam in de Sier­ra More­na, het­wel­ke een der zon­der­ling­ste avon­tu­ren is geweest die in deze ware en waar­ach­ti­ge geschie­de­nis wor­den ver­haald […]  Lees ver­der