Informatief

Erg nuttig, zo’n openbare vergadering

Mark Zuc­ker­berg was op bezoek in het Euro­pees Par­le­ment. Hij was daar om ver­ant­woor­ding af te leg­gen over het data­lek in facebook waar het bedrijf Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca1 gre­tig mis­bruik van had Lees ver­der


  1. En wie weet nog meer, zo vroe­gen enke­le Euro­par­le­men­ta­ri­ërs zich hard­op af zon­der ant­woord te krij­gen. 

Uitgelezen — april 2018

The Fourth Hand — John Irving

En opeens had ik zin om weer eens een boek van John Irving te lezen. De laat­ste keer (jaren gele­den) her­las ik The World accor­ding to Garp. Ik twij­fel­de of ik er opnieuw in zou begin­nen, of mis­schien iets anders uit dezelf­de ‘vroe­ge’ peri­o­de want dat zijn de boe­ken die ik het meest waar­deer. Lees ver­der

Op drift

Deze blog­post is deel 18 van 18 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.122–127]

Tus­sen alle boe­ken die ik de afge­lo­pen tijd had uit­ge­pakt kwam ik ook Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce weer tegen. De laat­ste keer dat ik erin gele­zen (en erover geblogd) had was ruim een jaar gele­den. Ik sloeg het boek open waar ik geble­ven was en las ver­der. Met­een Lees ver­der

Iedere dag …

Vorig jaar begin okto­ber was ik in een opwel­ling gestart met Roe­meens voor begin­ners. Ik had een onli­ne cur­sus gevon­den en pro­beer­de er iede­re dag een stuk­je van te vol­gen. Lang hield ik het niet vol. Na twee weken begon ik te ver­za­ken. Sloeg een dag over. Toen twee dagen, en na de der­de week Lees ver­der

Twee tegen allen, twee tegen elkaar

Deze blog­post is deel 16 van 25 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — vijf­tien­de hoofd­stuk
Waar­in het ramp­spoe­dig avon­tuur ver­haald wordt dat Don Qui­chot over­kwam bij de ont­moe­ting met eni­ge god­ver­la­ten schur­ken uit Yan­gu­as

Na de begra­fe­nis van Crisósto­mo trek­ken onze vrien­den ver­der op zoek naar nieu­we avon­tu­ren. Rond het mid­dag­uur zoe­ken ze een scha­duw­rij­ke Lees ver­der

De herdertjes stalkten bij …

Deze blog­post is deel 15 van 25 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes


Eer­ste deel – veer­tien­de hoofd­stuk
Waar­in men de wan­ho­pi­ge ver­zen van de over­le­den her­der vindt, mits­ga­der ande­re onver­hoop­te gebeur­te­nis­sen

Ik weet niet hoe dat met jul­lie zit, maar ik voel me vaak al snel een beet­je onge­mak­ke­lijk wan­neer iemand blijk geeft van zijn of haar onvoor­waar­de­lij­ke Lees ver­der